Nyhet

Prioriteringar och framtida utvecklingsbehov för bidrag till sammanslutningar – huvudpunkterna från informationsmötet

Den 14 maj anordnade Taike ett informationsmöte om sammanslutningars statsunderstöd och deras utvecklingsbehov. Här sammanfattas mötets huvudpunkter.

På informationsmötet presenterade Taike utsikterna för förändringar i ansökningsformer och bedömningskriterier. Hur ekonomin blir 2025 är fortfarande mycket osäkert, men en del av förändringarna är sådana som Taike kommer att göra oberoende av anslagsbeslut. Taikes mål är att de sökande ska få tidigare information om riktlinjer och reformer. 

Nedskärningarna av statsunderstöden 2025 är betydande, men det är ännu inte känt hur stor del av ramförhandlingarnas nedskärningar på 75 miljoner euro som drabbar konst och kultur. Taike planerar 2025 års ekonomi utifrån tre scenarier: 2024 års nivå, en nedskärning på 5 procent och en nedskärning på 25 procent. 

Här kan du se bildspelet från mötet. Det finns ingen inspelning av mötet. 

Sammanfattning av förändringarna i bidrag till sammanslutningar

 • Utifrån regeringens ramförhandlingar bedömer Taike att man bör vara beredd på minskade bidragsbelopp 2025. Alla bidrag är behovsprövade och stödbeslut fattas från år till år.
 • 2025 höjer Taike minimibeloppet för verksamhetsbidrag till konstarter till 25 000 euro. Det innebär att vissa får ett högre bidrag än i dag, men antalet positiva beslut kan minska. Taike har som mål att successivt öka antalet enskilda verksamhetsbidrag för att bättre säkra långsiktig verksamhet.
 • I dessa ekonomiskt utmanande tider vill Taike stärka sammanslutningarnas finansiella buffert och göra deras finansiella bas mångsidigare. Taike preciserar sina riktlinjer i två frågor: eget kapital kan ökas måttligt med statsunderstöd och annan finansiering uppmuntras. 
 • Taike fortsätter att bevilja treåriga verksamhetsbidrag, men antalet är mindre än tidigare. I besluten betonas mångsidiga inkomstkällor och stabil ekonomi.
 • Taike sätter upp förnyelse som genomslagsmål för statsunderstöden. Det kan innebära förnyelse inom en sammanslutnings befintliga verksamhet, nya samarbeten med andra sammanslutningar eller positiva stödbeslut för nya sammanslutningar som ansöker om verksamhetsbidrag. 
 • Taike inför ansvarskriterier. Under 2025 kommer de huvudsakligen att bestå av informationsstyrning, och 2026 införs en mekanism som påverkar finansieringen av ansvarskriterierna. I kriterierna finns tre ansvarsområden: god förvaltning och trygg verksamhetsmiljö, jämställdhet och likabehandling samt miljöansvar.
 • Taike preciserar framöver skillnaden mellan verksamhetsbidrag och specialbidrag.
 • För 2025 delar Taike ut utvecklingsbidrag som är större specialbidrag av engångskaraktär för nödvändiga investeringar eller riktning av verksamheten.
 • Under 2025 prioriterar Taike stärkande av publikarbete och tillgänglighet.
 • Framöver finansierar Taike festivaler endast genom ett separat festivalbidrag. Det finns två undantag från huvudregeln. Finansieringen av en festival kan ingå i verksamhetsbidraget för konstarter och ansöks då inte som ett festivalbidrag. Festivaler som har arrangerats mindre än tre gånger kan inte få festivalbidrag, så de kan även fortsättningsvis få specialbidrag för konstarter eller barnkultur.
 • I år har ett antal sökande överförts från UKM till Taike. Taike kommer att vara i direkt kontakt med dem om hur ansökningsprocessen ordnas framöver.
 • Som stöd för förberedelserna av förändringarna skickades en enkät ut i april till alla som får verksamhetsbidrag, och svaren användes som underlag för riktlinjerna. 

Frågor och svar

På mötet ställdes frågor, varav de viktigaste besvaras nedan. 

Kommer det att finnas ett minimibelopp för treåriga verksamhetsbidrag? 

Enligt den information vi har i dag kommer minimibeloppet att förbli oförändrat på 40 000 euro. 

Kan man ansöka om både verksamhetsbidrag och nytt utvecklingsbidrag? 

Det kommer att framgå av utlysningen. 

Om sammanslutningens verksamhet är uppdelad i flera konstarter, hur ska ansökan då riktas?

Enligt den information vi har i dag kommer konstarterna att förbli desamma som i år. Den sökande måste fortfarande välja en konstart inom vilken ansökan ska behandlas.

Vad innebär det att man framöver kan öka eget kapital genom statsunderstöd? 

Statsunderstödslagen utgår från att det bör finnas ett behov av statsunderstöd, vilket lett till en strikt tolkning avseende sammanslutningens eget kapital. Behovet innebär dock inte att man inte kan ha en ekonomisk buffert. Taike preciserar nu hur stort kapital inte har en negativ inverkan på bedömningen av behovet av statsunderstöd. Mer detaljerade ramvillkor anges senast i höstens utlysning. 

Kan man i ansökan utöver finansiella tillgångar beakta till exempel talkoarbete?

Taikes grundlinje är att vi inte beaktar volontärarbete eftersom det inte syns i bokföringen. 

Om verksamhetsbidragets nedre gräns höjs samtidigt som det finns mindre medel att fördela, blir då några befintliga mottagare utan stöd? 

Förmodligen, och några kommer istället för verksamhetsbidrag att få specialbidrag.

Tar ni hänsyn till att sammanslutningar av olika storlek har olika möjligheter att ta fram till exempel likabehandlingsplaner eller miljöcertifieringar?

Självklart tar vi hänsyn till det.

Kan flera sammanslutningar ansöka om bidrag tillsammans eller måste det finnas en enda administratör? 

Bidrag till sammanslutningar måste ha en registrerad sökande som ansvarar för användningen och rapporteringen av bidraget. Det är dock möjligt att ansöka som ett konsortium om samarbetsavtal har ingåtts.

Hur säkerställs rättvisa mellan nya och befintliga aktörer?

Taike försöker i sina beslut alltid ta hänsyn till variation och balans mellan nya och gamla, stora och små sammanslutningar samt mångfalden av genrer.

Vad händer med sökande som tidigare fått femårigt bidrag eller omfattats av statsandelssystemet men fallit ur det?

De överförs till Taike och är föremål för normal ansökningsbehandling. 

Mer information:

Henri Terho, chef för konststöd, [email protected], tfn 0295 330 901