Finansiering

Centret för konstfrämjande delar årligen ut drygt 40 miljoner euro åt konstnärer och sammanslutningar i form av stipendier, priser och understöd. Ca 3500 ansökande tilldelas årligen stipendier eller understöd. Centret får anslag av undervisnings- och kulturministeriet. Summan är åtta procent av statens totala konstbudgeten. Besluten gällande stipendier och priser fattas av statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna samt stipendienämnderna.

Största delen av de stipendier och understöd som Centrets för konstfrämjande olika verksamhetsorgan delar ut kommer från tipsmedel. Ministeriet fattar årligen beslut om hur tipsmedel från tips och penninglotterier fördelas.

Anslagen för statens konstnärsstipendier och biblioteksstipendier kommer från budgetmedel. Även Centrets för konstfrämjande administrativa utgifter, ca fem miljoner euro i året, kommer från budgetmedlen.

Resultatstyrning

Centret för konstfrämjande agerar i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets resultatstyrning. Resultatstyrningen bestäms för en treårsperiod och prövas årligen i resultatförhandlingar. Resultatkontraktet mellan Taike och undervisningsministeriet gäller de verksamhetsmålsättningar som under det kommande året kan förverkligas inom anslagets ramar.

Mer information om resultatstyrning på finska

Riksdagens budgetbeslut

Riksdagen fattar beslutet om statens budget. Dokumentet innehåller de av riksdagen bekräftade utgiftsberäkningarna och anslagen. Taikes budget hittas i statens budgetförslag, i undervisningsministeriets förvaltningsområdes (huvudkategori 29) punkt: 90. Konst och kultur/ 21. Konstens centralkommissions och konstkommissionernas verksamhetsutgifter.

Riksdagens budget- och tilläggsbudgetbeslut

Övriga dokument om förslag och uppföljning

Statens revisionsverks revisionsberättelser finns på SRV:s sidor.

Senast ändrad: 03.10.2019

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer