Information om festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt eller regionalt betydande konst- och kulturfestivaler.

Bidraget är avsett att stödja arrangerandet av konst- och kulturfestivaler i Finland. Festivalen ska vara etablerad (arrangerad minst tre gånger).

Bidraget beviljas som verksamhetsbidrag för verksamheten eller en del av verksamheten vid sammanslutningen som arrangerar festivalen.

Bidragen: 

  • främjar konstnärers utkomst och sysselsättning
  • förnyar och utvecklar verksamhetens innehåll och strukturer
  • främjar konstens och kulturens tillgänglighet nationellt
  • främjar långsiktig utveckling av sammanslutningarna.

Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader. Bidraget får inte tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för bidragsberättigade kostnader.

Under ansökningsomgången 2023 kan ett- och treåriga festivalbidrag ansökas. Det ettåriga bidraget är minst 10 000 euro. Ettårigt festivalbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Det treåriga festivalbidraget uppgår till minst 30 000 euro årligen. Treårigt festivalbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 60 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader.

Bidrag beviljas inte till:

  • barnkulturfestivaler, som kan ansöka bidrag från Taikes anslag avsett för barnkultur
  • nationellt och internationellt betydande och etablerade konst- och kulturfestivaler, som kan ansöka stöd från undervisnings- och kulturministeriet 
  • filmfestivaler, som kan ansöka stöd från Finlands filmstiftelse.

En sammanslutning som får annat verksamhetsbidrag av undervisnings- och kulturministeriet eller Taike kan inte beviljas festivalbidrag, utan den ska ansöka bidrag för att arrangera en festival som del av sitt verksamhetsbidrag.