Information om projektunderstöd till kulturtidskrifter och webbpublikationer

Bidragen är avsedda för kulturtidskrifter och webbpublikationer på alla språk som utkommer i Finland och som upprätthåller en mångstämmig samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar. Bidrag beviljas också för främjande av kulturtidskrifters upplageökning.

Bidrag till kulturtidskrifter söks framöver i den nya tjänsten Sokunderstod.fi.

Bidrag kan beviljas till en kulturtidskrift som  

  • är professionellt redigerad 
  • utkommer som pappers-, nät- eller e-tidskrift i Finland 
  • utkommer minst tre gånger per år (pappers- och e-tidskrifter) 
  • uppdateras regelbundet (nättidskrifter) 
  • kan prenumereras av alla 
  • har utkommit i minst ett år. 

Bidraget är avsett att täcka kostnader för kulturtidskriftens utgivning eller för att främja upplagans ökning. Organisationen bakom tidskriften måste också ekonomiskt åta sig att ge ut tidskriften och på så sätt stärka yttrandefriheten och samhällsdebatten. Utgivaren ska ha dokumenterad erfarenhet av utgivning av kulturtidskrifter i tryckt eller elektronisk form. 

Bidrag kan inte beviljas 

  • till en kulturtidskrift som är kanal för intern information inom en sammanslutning, till exempel en medlemstidning
  • till en kollegialt bedömd vetenskaplig tidskrift.

Bidraget är på minst 5 000 euro. 

Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.