Information om specialbidrag för kulturtidskrifter

Syftet med specialbidraget för kulturtidskrifter är att förstärka kulturell och samhällelig mångfald samt mångsidig informationsspridning.

Bidragen är avsedda för kulturtidskrifter och webbpublikationer som utkommer i Finland och som upprätthåller en mångsidig samhällsdebatt om kultur, vetenskap, konst eller olika världsåskådningar.  

Bidragen förstärker

 • mångsidig informationsspridning
 • mångfald i samhället
 • kulturell mångfald

Bidrag kan beviljas till en kulturtidskrift som  

 • har en god redaktionell kvalitet 
 • utkommer i tryckt-, webb- eller digital version i Finland 
 • utkommer minst tre gånger i året (tryckta och digitala tidskrifter) 
 • uppdateras fortlöpande (webbtidskrifter) 
 • kan prenumereras av alla 
 • har utkommit i minst ett år. 

Bidraget är avsett att täcka kostnader för kulturtidskriftens utgivning eller för att främja upplagans ökning. Tidskriftens bakgrundorganisation ska förbinda sig till att ge tidskriften ekonomiskt stöd. Utgivaren ska ha bevis över utgivning av kulturtidskriften i tryckt eller elektronisk form. 

Bidrag kan inte beviljas 

 • för kulturtidskrift som är kanal för den interna informationen inom en sammanslutning (t.ex. medlemstidningar) 
 • för vetenskapsgrenars tidskrifter 
 • utgående från jubileumsnummer eller jubileumsår. 

Det beviljade bidraget är minst 5 000 euro. Bidrag beviljas inte för kostnader för organisationens stadgeenliga grundläggande verksamhet (verksamhetsbidrag). 

Ansökningarna och sökandenas verksamhet bedöms av panelen för kulturtidskrifter. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.