Nyhet

Centret för konstfrämjande och Uleåborgs kulturstiftelse stöder audiovisuella produktioner med projektet Filmiapaja

Filmiapaja startar 2023 och sammanför manusförfattare, författare, av-aktörer samt finansiärer. Projektet möjliggör uppkomsten av nya produktioner och samarbetsnätverk. Filmiapaja är en del av det kommande Oulu2026-kulturprogrammet.

Målet med Filmiapaja är att samla aktörer inom den audiovisuella sektorn, utveckla kunskaperna bland framför allt författare och manusförfattare samt skapa nya berättelser med avstamp i en nordlig miljö. 

– Kulturhuvudstadsåret Oulu2026 är ett nationellt sett viktigt projekt, med långa och långtgående effekter. Vi är entusiastiska över det här gemensamme projektet, där vi kan främja ett djupgående samarbete mellan professionella från olika konstarter. Det är fint pilotprojekt för hur vi kan utveckla permanenta, även landsomfattande, samarbetsmodeller, säger Taikes direktör Paula Tuovinen

Filmiapaja synliggör manusförfattarens arbete och betydelse. Projektets första fas pågår i två år och har som mål att utveckla så högklassiga projekt som möjligt inom den audiovisuella sektorn. Produktionerna som ingår i projektet behandlas i en serie av verkstäder. 

Som avslutning på utvecklingsfasen presenteras produktionerna för utvalda finansiärer inom av-branschen. Vissa av produktionerna beviljas finansiering. Centret för konstfrämjande finansierar projektets utvecklingsfas med cirka 350 000 euro och Uleåborgs kulturstiftelse är beredd att finansiera produktioner med nordligt tema som skapas via projektet med högst 400 000 euro.

– Uleåborg är en av de nordligaste bland Europas kulturhuvudstäder. Det nordliga är starkt närvarande i temana i kulturprogrammet Oulu2026. Existensen i Europas utkant ger ofta upphov till egenartad konst och kultur, som vi för vår del vill förstärka och föra fram mer i Europa. Vi vill också förbättra möjligheterna till kreativt arbete i norr, exempelvis inom den audiovisuella branschen. Våra mål matchar Filmiapajas planer väl, säger programchef Samu Forsblom

Planen är att utöver konstnärers nätverkande och lyckade produktioner även främja permanenta samarbetsformer och strukturer mellan olika konstformer samt förbättra konstnärers sysselsättning såväl regionalt i norra Finland som nationellt. Centret för konstfrämjande förhandlar också med andra nationella av-finansiärer om tilläggsfinansiering för produktionsfasen, vilket skulle öka produktionernas antal och kvalitet ytterligare. 

Professionella inom den audiovisuella sektorn samt litteratur kan ansöka om att delta i projektet i ansökningsomgången 2023 som lediganslås på Centret för konstfrämjandes webbplats.

Ytterligare information

Janne Niskala, projektansvarig, länskonstnär i audiovisuell konst, tfn 0295 330 858, [email protected]

Janne Rosenvall, projektansvarig, länskonstnär i litteratur och manusförfattande, tfn 0295 330 860, [email protected]