Organisation

Taike har cirka 80 anställda. Ungefär hälften är tjänstepersoner och hälften visstidsanställda konstexperter, konstnär-sakkunniga och länskonstnärer i arbetsavtalsförhållande. Taikes huvudkontor ligger i Helsingfors och därtill har centret regionala byråer.

Taikes länskonstnärer, konstnär-sakkunniga och konstexperter arbetar på olika håll i Finland inom antingen experttjänster eller utvecklingsprogram. Taikes utvecklingsprogram genomförs med hjälp av projekt.

Taikes tjänstepersonal arbetar med bland annat statsbidrag som föredragande och planerare samt inom de gemensamma tjänsterna.

Taike är underställt undervisnings- och kulturministeriets resultatstyrning och fortsätter verksamheten vid den tidigare Centralkommissionen för konst som grundades 1968.

Kontaktinformation till Taikes personal och byråer finns på sidan Kontaktinformation.

Ledningen

Direktör Kaisa Rönkkö leder och utvecklar Taikes verksamhet. Hon ansvarar för att Taikes uppgifter sköts framgångsrikt och att Taikes förtroendeorgan – konstrådet och konstkommissionerna – har förutsättningar att sköta de lagstadgade uppgifterna inom konstfrämjande. Direktören är även föredragande i konstrådet. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner direktören. Mandatperioden är fem år.

Ledningsgruppen

Direktören har en ledningsgrupp till sitt stöd. Den bereder bland annat ämbetsverkets ekonomi- och verksamhetsplan, resultatavtal samt bokslut och verksamhetsberättelse. Ledningsgruppen består utöver direktören av chefen för konststöd, ekonomichefen, kommunikationschefen, personalchefen och utvecklingschefen.
Ansvarsområden

Taike består av

•    ansvarsområdet för konstfrämjande som leds av chefen för konststöd.
•    ansvarsområdet för gemensamma tjänster som är indelat i fem tjänsteområden:
•    personaltjänster, som leds av personalchefen.
•    planeringstjänster, som leds av planeringschefen.
•    ekonomitjänster, som leds av ekonomichefen.
•    informations- och evenemangstjänster, som leds av utvecklingschefen.
•    kommunikationstjänster, som leds av kommunikationschefen.
 

Taikes organisationsschema.