Centret för konstfrämjandes (Taike) strategi för åren 2015 – 2020

Den bästa expert- och serviceorganisationen inom konst- och konstnärspolitik 2020

Centret för konstfrämjande är statens expert- och serviceämbetsverk, vars uppgift är att främja konst samt sysselsättning och inkomst av professionella konstnärer.

Taike

 • är en central finansiär av konst och konstnärligt arbete samt en förespråkare för konstens offentliga stöd
 • främjar konstens egenvärde och autonomi
 • är expert inom konst- och konstnärspolitik, en engagerad och inflytelserik aktör
 • utvecklar nya former av konstens samarbete, finansiering och verksamhet samt främjar nätverksbildande inom området

Inom ramen för sina uppgifter och under resultatstyrning av undervisnings- och kulturministeriet genomför Taike konst- och konstnärspolitik ledd av ministeriet.

Förtroendeorganen som verkar i samband med Taike är Taikes sakkunniga inom konstpolitik som kollegialt bedömer ansökningar riktade till Taike. Dessutom verkar konstrådet som undervisnings- och kulturministeriets expertorgan i framtagning av konstpolitiska riktlinjer. Taike försäkrar att konstens autonomi uppföljs i den kollegiala bedömningen.

Taike påverkar samhället genom att främja:

 • konstnärers inkomst- och sysselsättningsmöjligheter och därmed tillgänglighet av och tillgång till konst
 • konstens internationalisering
 • konstens mångfald och interkulturell dialog
 • konstens ställning och synlighet i samhället samt medborgarnas rättighet till konst och kultur.

Taike uppfyller dessa mål genom sitt kärnkunnande som konstens finansiär och expert.

Taike bedömer årligen hur de strategiska målen uppfylls i samband med bokslutet och granskar vid behov sina mål på basen av bedömningen.

Centret för konstfrämjandes värden är expertis, öppenhet och uppskattning

Taikes värden styr verksamheten och relationen till konstvärlden, samhället och vår egen arbetsgemenskap.  Arbetsgemenskapen har gjort Taike-löftet, vilket definierar hur värdena syns i Taikes verksamhet och i relationen till konstvärlden och samhället. Taikes värden syns också i de fyraåriga verksamhetsprogrammen som utförs enligt ansvarsområde.

Centret för konstfrämjande försäkrar kontinuiteten av konst- och konstnärspolitiken i en föränderlig verksamhetsmiljö

Under kommande år står vår verksamhetsmiljö inför många förändringar. Mitt i förändringarna tar Taike aktivt del i diskussionen om konstförvaltning och konstfrämjande samt utvecklar sin verksamhet. Förändringarna i verksamhetsmiljön granskas i resultatavtalet som uppdateras årligen.

Megatrenderna som påverkar Taikes verksamhet är

 • förändringen av den offentliga förvaltningens roll och uppgifter
 • utvecklingen av digitaliseringen och en globalare verksamhetskultur och
 • förändringarna inom konstens offentliga finansiering.

Dessa megatrender reflekteras i relationen till konstvärlden, samhället och vår egen arbetsgemenskap.

"Taikes uppgift är att sörja för konstens primärproduktion."
- kreativ direktör, konstkommissionens ordförande Samu Forsblom

Ämbetsverkets funktionella ändmål är att fram till 2020 vara:

• Finlands ledande expertorganisation inom konst- och konstnärspolitik

Fram till 2020 har Taike etablerat sig som expert inom konst- och konstnärspolitik. Nätverkssamarbetet inom konst- och konstnärspolitik och sektoröverskridande partnerskap är en del av ämbetsverkets vardag. De sakkunnigas utvecklingsbehov har beaktats i personalens utbildning. Den kunskap som de förtroendeorgan som utför kollegial bedömning och deras medlemmar har, utnyttjas på ett omfattande sätt i Taikes verksamhet. Med sin expertis, producerar Taike information om konstprofessionella, verksamhetsområdet och sin verksamhet samt identifierar förändringsbehov.

• en serviceorganisation som utgår ifrån konstnärers och konstfältets behov

Fram till 2020 har Taike skapat en högklassig elektronisk servicehelhet som utgår ifrån kundernas och kollegiala bedömarnas behov. När servicen utvecklas utnyttjas de för hela offentliga förvaltningen gemensamma kundserviceenheterna och möjligheterna till distansservice som dessa erbjuder. I sin verksamhet följer Taike principerna för öppen förvaltning och använder klarspråk i sin service.

• ett ämbetsverk, vars struktur, arbetsdelning och resurser motsvarar de anförtrodda uppgifterna

Fram till 2020 har Taike förnyat sin struktur och sitt verksamhetssätt till att de motsvara de anförtrodda uppgifterna. Taike har klarlagt sin arbetsdelning i anknytning till den övriga offentliga förvaltningen. I alla förändringar motsvarar ämbetsverkets struktur dess uppgifter. Deltagande konstförvaltning har förstärkts bland annat genom att etablera verksamhetsmodeller av nätverkssamarbete. Personalens aktiva deltagande och svar på nya utbildningsbehov har försäkrats i förändringarna.

"Konst får oss att överskrida våra gränser." – akademiker, konstrådets medlem Eija-Liisa Ahtila

Ämbetsverkets mål för konstfrämjande fram till 2020 är:

• högklassig och mångfaldig konst

Fram till 2020 utvecklar Taike sitt direkta konstnärsstöd så att det motsvarar behovet av professionella konstnärer och fria fältets sammanslutningar. Genom att klarlägga den externa och interna arbetsdelningen försäkras att stödet identifierar högklassig och mångfaldig konst. Taike har etablerat verksamhetssätten av organen som utför kollegial bedömning i samband med ämbetsverket. Taike utnyttjar de kollegiala bedömarnas och konstfältets expertis inom konstfrämjande uppgifter.

• etablerat och sektoröverskridande samarbete som främjar konstnärers sysselsättning och inkomst

Fram till 2020 ger Taikes stipendier och bidrag bättre förutsättningar för att professionellt utöva konstnärsyrket. Taike har varit med om att skapa etablerade former för konstfrämjande samarbete som omfattar hela den offentliga förvaltningen. Tillsammans med sina samarbetspartners har Taike etablerat grundförutsättningarna för professionellt konstutövande samt ett socialskydd och pensionssystem för konstnärer som är hållbart och jämställt med övriga yrkesgrupper. Taike är med och utvecklar nya former av konstnärligt arbete. Med sin verksamhet främjar Taike konstnärers möjligheter att sysselsätta sig med samtliga projekt inom den offentliga förvaltningen.

Senast ändrad: 10.10.2017

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6, PB 1001
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Sök personer