Utlysning

Utlysningskungörelse 2022: Festivalbidrag

Bidragen är avsedda för nationellt och regionalt betydelsefulla konst- och kulturfestivaler.

Ansökningstid

Beslut

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av februari.

För vad

Bidraget är avsett att stödja arrangerandet av konst- och kulturfestivaler i Finland. Festivalen ska vara etablerad (arrangerad minst tre gånger).

För vem

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag, företag samt organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem är bidraget avsett?  

Bidraget är avsett för sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som föreningar, andelslag, företag samt organisationer som upprätthålls av kommuner och stiftelser. Bidraget är i huvudsak avsett för professionell konst- och kulturverksamhet, inte för hobbyverksamhet. Du kan ansöka bidrag med bara en ansökan. Välj den konstart som verksamheten huvudsakligen handlar om.

En sammanslutning som får annat verksamhetsbidrag av undervisnings- och kulturministeriet eller Taike kan inte beviljas festivalbidrag, utan den ska ansöka bidrag för att arrangera en festival som del av sitt verksamhetsbidrag.

Effektmål

Bidragen

 • främjar konstnärers utkomst och sysselsättning
 • ger mångsidigare förutsättningar för konstnärligt och annat skapande arbete
 • förnyar och utvecklar verksamhetens innehåll och strukturer
 • främjar konstens och kulturens tillgänglighet nationellt
 • främjar långsiktig utveckling av sammanslutningarna.

Vem fattar beslut

Bedömningen av ansökningarna och de sökandes verksamhet utförs av Taikes sakkunniga. Besluten fattas av Taikes direktör på föredragning av specialsakkunnig.

För vad och bidragets belopp

Bidraget är avsett att stödja arrangerandet av konst- och kulturfestivaler i Finland. Festivalen ska vara etablerad (arrangerad minst tre gånger).

Bidraget beviljas som verksamhetsbidrag för verksamheten eller en del av verksamheten vid sammanslutningen som arrangerar festivalen.

Bidraget utgör alltid en del av verksamhetens totala finansiering, så det kan inte täcka verksamhetens alla kostnader. Bidraget får inte tillsammans med andra offentliga stöd överskrida hela beloppet (100 %) för bidragsberättigade kostnader.

Festivalbidrag kan beviljas om det anses nödvändigt med hänsyn till sökandes övriga offentliga stöd samt bedömningen av verksamheten. Bidragen är behovsprövade och beviljas separat varje år förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten.

Ansökningsomgången 2022 gäller ett- och treåriga festivalbidrag.

Det ettåriga bidraget är minst 10 000 euro. Ettårigt festivalbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 80 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader.

Det treåriga festivalbidraget uppgår till minst 30 000 euro årligen. Treårigt festivalbidrag beviljat av Taike kan täcka högst 60 % av verksamhetens totala bidragsberättigade kostnader. Andelen för verksamhetens övriga finansiering ses över utifrån de förverkligade bosklutsuppgifterna för 2018–2021, med beaktande av undantagsåren som coronapandemin orsakade.

Bidrag under 10 000 euro ska ansökas som specialbidrag för projekt inom olika konstarter. Se utlysningen av specialbidrag (länk).

Bidrag beviljas inte till nationellt och internationellt betydande och etablerade konst- och kulturfestivaler, som kan ansöka stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Bidrag beviljas inte till filmfestivaler, som kan ansöka stöd från Finlands filmstiftelse. Bidrag beviljas inte till barnkulturfestivaler, som kan ansöka bidrag från anslaget avsett för barnkultur.

Närmare information om godkända kostnader finns på Taikes sida Till bidragsmottagare

Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbsida Beviljade stipendier och bidrag.

Beslutets motivering

Samma allmänna bedömningskriterier tillämpas på ansökningarna om ett- och treåriga festivalbidrag. Sökande av treåriga bidrag ska därtill uppfylla vissa specialvillkor.

Bidrag beviljas utifrån en helhetsbedömning av ansökningarna och bedömning enligt de enskilda konstarterna. För jämförelsen av ansökningarna används fyra bedömningskriterier med specificerande stödfrågor. Ansökan behöver inte uppfylla alla punkter. Det finns inga viktningar bland bedömningskriterierna. I besluten beaktas även sökandenas regionala fördelning, språk samt anslaget anvisat till ändamålet.

Målinriktning och kvalitet hos sammanslutningens verksamhet

 • Är sammanslutningens verksamhet målinriktad, högklassig och intressant?
 • Vilken är sammanslutningens strategi, vision eller verksamhetsplan för de kommande åren?
 • Vilka idéer och arbetssätt tillför sammanslutningen med sin verksamhet konstfältet, konstnärerna och publiken?
 • Vilken internationell dimension har sammanslutningen?
 • Hur genomförs jämställdhet, likabehandling och arbetstrivsel?
 • Hur genomför verksamheten principerna för hållbar utveckling?
 • Betalar sammanslutningen lön eller arvode enligt branschens principer för rättvisa arvoden?

Omfattning och genomslagskraft hos sammanslutningens verksamhet

 • Hur omfattande är verksamheten regionalt, nationellt eller internationellt?
 • Vilka nätverk har sammanslutningen?
 • Vilka samhälleliga effekter har verksamheten?
 • Hur främjar verksamheten förståelsen av och debatten om konst?
 • Hur genomförs tillgänglighet?
 • Vilka är verksamhetens nyckeltal (t.ex. publikmängd, antal föreställningar, utställningsverksamhet, verkstäder)?
 • Hur stor är personalen (i årsverken)?

Kvaliteten på det konstnärliga innehållet

 • Vilken är kvaliteten och originaliteten hos det konstnärliga innehållet?
 • Hur trovärdig är sammanslutningen inom sin konstart?
 • Är personalen professionell?
 • Vilka är sammanslutningens tidigare internationella meriter?

Hållbar och realistisk ekonomi

 • Hur har sammanslutningens ekonomi skötts under tidigare år?
 • Hur realistisk och balanserad är budgeten för det kommande året?
 • Är det ansökta bidragsbeloppet realistiskt?
 • Är det ansökta bidraget nödvändigt i proportion till verksamhetens omfattning och sökandens ekonomiska läge?
 • Hur stor procentandel utgör föregående års bidrag av de verkställda godkända kostnaderna?
 • Hur stor procentandel utgjorde sammanslutningens egen finansiering under den förra räkenskapsperioden?

Vad avses med hållbar utveckling i utlysningen?Vad avses med jämlikhet och likabehandling i utlysningen?

Sökande av treåriga festivalsbidrag ska därtill uppfylla följande villkor:

 • De verkställda inkomsterna och utgifterna (verkställd budget) för festivalen under de fyra föregående åren (2018–2021) ska i genomsnitt vara 60 000 euro eller mer per år.
 • Sammanslutningen har en plan för festivalens verksamhet och ekonomi för de följande tre åren.
 • För de treåriga bidragens del betonas festivalens nationella eller internationella betydelse, samt en långsiktig planering av festivalverksamheten.

Allmänna villkor

Ekonomi

 • Bidrag beviljade av andra instanser beaktas i bidragsbesluten. Kommunal eller annan finansiering betraktas som en fördel för sökande.
 • Bidraget för sammanslutningar som beviljats bidrag under tidigare år kan sänkas eller höjas beroende på deras verksamhet, jämförelse med övriga sökandes ansökningar och det tillgängliga anslaget.
 • Finansieringen av konstnärlig verksamhet (inkomster och utgifter) ska separeras från sammanslutningens övriga verksamhet (t.ex. restaurangverksamhet) och finansieringen av den.

Verksamhet

 • Sammanslutningen är etablerad och bedriver regelbunden verksamhet året om.
 • Verksamheten får inte sträva efter att uppnå ekonomisk vinst.
 • Taike förutsätter att sammanslutningen i sin verksamhet tar hänsyn till bestämmelserna i jämställdhetslagen (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) samt arbetsgivarskyldigheterna utgående från annan lagstiftning.

Statsunderstödsmottagarens skyldigheter

 • Bidragsmottagaren ska lämna en skriftlig redovisning samt ekonomisk redovisning över bidragets användning.
 • Sammanslutningar som får festivalbidrag kan inte beviljas Taikes specialbidrag för konstarter.

Vad ska bifogas

Ettårigt festivalbidrag

Obligatoriska bilagor:

Sammanslutningens

 • med underskrifter fastställda bokslut: lång resultaträkning och balansräkning samt verksamhetsberättelse för den föregående bokföringsperioden
 • verksamhetsplan och budget för 2023
 • bolagsordning eller stadgar, om sökande är ett företag.  

Treårigt festivalbidrag

Obligatoriska bilagor för alla som ansöker treårigt festivalbidrag:

 • Med underskrifter fastställda bokslut: lång resultaträkning och balansräkning samt verksamhetsberättelse för den föregående bokföringsperiode.
 • Sammanslutningens verksamhetsplan och budget för 2023.
 • Plan för festivalens verksamhet och ekonomi för 2024 och 2025.
 • Sammanslutningens bolagsordning eller stadgar, om sökande är ett företag. 

Obligatoriska tilläggsbilagor, om sökandens huvudsakliga verksamhet är att arrangera festivalen:

 • Sammanslutningens med underskrifter fastställda bokslut: lång resultaträkning och balansräkning samt verksamhetsberättelse för de fyra föregående bokföringsperioden.

Obligatoriska tilläggsbilagor, om sökande även har annan verksamhet än att arrangera festivalen:

 • Sammanslutningens med underskrifter fastställda rapporter för kostnadsställena 2018-2021.

En bilaga kan vara högst 4 MB. Bilagorna skickas via e-tjänsten, de kan inte skickas per e-post.

Bidrag kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen senast kl. 16:00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare bidrag beviljade av Taike.

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande samt statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Centret för konstfrämjande övervakar bidragets användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan på nätet

För inloggningen används Suomi.fi-autentisering.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst. 

Anvisningar för sökande

Ansökan

Meddelande om beslutet

Alla sökande meddelas om beslutet skriftligt fram till slutet av februari. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar som sökande att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Tiina-Kaisa Haanpää, tfn 0295 330 812, [email protected]

Kundtjänsten, tfn 0295 330 700, [email protected]