Utlysning

Utlysningskungörelse 2023: Biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare och översättare för skapande litterärt arbete.

Ansökningstid

Beslut

Beslutet meddelas skriftligt inom april.

För vad

Stipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete under 2023. Med stipendierna stöds författare och översättare som befinner sig i olika skeden av sin produktion.

För vem

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Vem fattar beslut

Författarnas och översättarnas stipendienämnd på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Ansökningstiden slutar på den sista ansökningsdagen kl. 16:00. Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike. 

Stipendiet kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden.

Centret för konstfrämjande förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.

Om du ansöker om understöd för ålderstigna författare och översättare eller understöd på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga, se Biblioteksunderstöd för författare och översättare.

För vem

Biblioteksstipendierna är avsedda för författare, författare av facklitteratur och översättare som bor eller har permanent bott i Finland och vilkas litterära verk berikar det finländska kulturlivet.

Stipendier inom skönlitteratur beviljas representanter för följande litteraturgenrer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), poesi, skådespel, föreställningsmanus, aforismer, essäer, barn- och ungdomslitteratur, genrelitteratur (t.ex. scifi, fantasy, spefi, deckare, vildmarkslitteratur), lättlästa böcker (skrivna direkt på lättläst språk) samt bilderböcker med mycket text och seriealbum.

Facklitteraturens stipendier beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område.

Vem fattar beslut

Författarnas och översättarnas stipendienämnd på föredragning av specialsakkunnig.

För vad

Stipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete under 2023. Stipendieperioden kan börja tidigast 1.5.2023. Med stipendierna stöds författare och översättare som befinner sig i olika skeden av sin produktion.

Stipendier beviljas inte åt sökande

 • som har statens konstnärsstipendium eller annat minst halvårigt arbetsstipendium för samma år
 • som har beviljats statens extra konstnärspension.

Översättaren kan få stipendium bara för översättning av ett sådant verk som förlaget betalar översättningsarvode för. 

Belopp

Skönlitteraturens stipendiets belopp är i huvudsak 8 000 – 16 000 euro. 

 • för fyra månaders arbete 8 000 euro
 • för sex månaders arbete 12 000 euro
 • för åtta månaders arbete 16 000 euro

Stipendierna för facklitteratur är på 4 000–15 000 euro. 

Nämnden kan också utdela mindre stipendier.

Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betala en pensionsförsäkringspremie av stipendiet, som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp. Din försäkringspremie beror på din ålder och din LFÖPL-arbetsinkomst, som meddelas i ditt försäkringsbeslut. På LPA:s webbplats finns närmare information om stipendiaters försäkringspremier.

Beslutets motivering

Stipendienämnden bedömer alla ansökningar. Bedömningen av ansökningarna påverkas av arbetsplanen och sökandes tidigare meriter inom sitt område. I bedömningen används följande grunder:

Sökandes tidigare meriter

 • Sökande ska ha minst ett publicerat verk eller annan motsvarande dokumenterad merit.
 • För dramatik räknas ett skådespel som publicerat om det har uppförts, om det inte har publicerats i bokform.
 • Enstaka artiklar eller deltagande i en antologi betraktas inte som tillräckligt bevis över tidigare produktion.
 • Sökandes produktion ska vara övertygande och intressant inom sitt område.

Arbetsplanens kvalitet

 • är arbetsplanen tydlig och intressant
 • kreativ idé
 • planeringen av arbetet (arbetets tidtabell)
 • planens genomförbarhet.

Besluten baserar sig på en jämförelse av ansökningarna och en helhetsbedömning som utförs av nämnden. I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling.

Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls.

Vad ska bifogas

 • Meritförteckning är en obligatorisk bilaga.
 • Du kan bifoga högst två övriga bilagor som är väsentliga med tanke på din ansökan. Bilagans innehåll ska framgå från dess namn.
 • Storleken på en bilaga får inte överskrida 4 MB.
 • Om din nyaste publikation är en egen utgåva eller publicerad som beställtryck ska du skicka den till Centret för konstfrämjande, PB 1001, 00531 Helsingfors.

Bilagor kan inte lämnas in via e-post. Ansökningar eller bilagor returneras inte.

Specialvillkor

 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.
 • Ett nytt stipendium beviljas inte om sökande har ett oanvänt stipendium.
 • Stipendietagaren ska avstå från sin avlönade huvudsyssla för stipendieperioden, om det beviljade stipendiet är över sex månad. 

Stipendietagaren ska upprätta en skriftlig redovisning av stipendiets användning när stipendieperioden avslutats.

Stipendiet kan inte beviljas ifall

 • Ansökningen anlänt för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike senast på sista ansökningsdagen kl. 16.
 • Ansökan är bristfällig (behöriga uppgifter har inte lämnats till Taike trots kompletteringsanmodan).
 • Om sökande inte inom utsatt tid har upprättat en skriftlig redovisning av tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.

På bidraget tillämpas lagen (236/1961) och förordningen (46/1964) om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare, lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande har uppsikt över användandet av stipendiet.

Ansökan

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att lämna in ansökan via e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut

Beslutet meddelas skriftligt inom april. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ansökan som du skickar till Taike är ett offentligt myndighetsdokument och enligt lagen har alla rätt att få information om det (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Exempelvis medierepresentanter kan be att få se ansökan. Taike överlämnar inte sekretessbelagd information. Personliga uppgifter, exempelvis kontaktinformation samt uppgifter om hälsotillstånd och ekonomisk situation, är alltid sekretessbelagda. Arbetsplanerna är sekretessbelagda i den utsträckning de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, exempelvis konstnärliga idéer.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700
[email protected]