Utlysning

Utlysningskungörelse 2023: Regionala stipendier

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister och arbetsgrupper.

Ansökningstid

Beslut

Beslutet meddelas fram till slutet av maj.

För vad

Du kan ansöka stipendium som antingen arbetsstipendium eller projektstipendium. 

För vem

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister och arbetsgrupper.

Vem fattar beslut

Beslut om stipendierna fattas av de regionala konstkommissionerna på föredragning av specialsakkunnig.

Ansökan

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har insatt sig i ansökningsinformationen före ansökningen ifylls.

Observera att ansökningstiden slutar på sista ansökningsdagen kl. 16:00. Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike.

Stipendiet kan ansökas i e-tjänsten under ansökningstiden. Vi förutsätter att sökande har läst utlysningen omsorgsfullt innan ansökan fylls i.  

För vem

Stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister och arbetsgrupper.

En yrkeskonstnär skapar, uppför eller tolkar konst som sin huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har en utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten anskaffad på något annat sätt.  

Vem fattar beslut

Beslut om stipendierna fattas av de regionala konstkommissionerna på föredragning av specialsakkunnig. Föredragning är ett sätt för beslutsfattande inom offentlig förvaltning, där ämbetsmannen som är föredragande bereder ärendet och gör ett beslutsförslag för beslutsfattaren. 

För vad

Du kan ansöka stipendium som antingen arbetsstipendium eller projektstipendium.  

Arbetsstipendium

Arbetsstipendiet är avsett för professionellt konstnärligt arbete. Arbetsstipendiet beviljas för fortlöpande arbete i 4–6 månader. Stipendieperioden kan inledas 1.6.2023 och perioden avslutas 31.12.2023. Arbetsstipendieperioden kan inte börja retroaktivt.  

Arbetsstipendiets belopp är 2 000 euro/månad. Stipendiemottagaren ska enligt lagen om pension för lantbruksföretagare betala en pensionsförsäkringspremie av stipendiet, som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp. Din försäkringspremie beror på din ålder och din LFÖPL-arbetsinkomst, som meddelas i ditt försäkringsbeslut. På LPA:s webbplats finns närmare information om stipendiaters försäkringspremier.   

Arbetsstipendium beviljas inte till sökande som

 • samtidigt har statens konstnärsstipendium eller annat arbetsstipendium
 • har beviljats statens extra konstnärspension.  

Annat avlönat arbete är tillåtet under stipendieperioden.  

Projektstipendium

Projektstipendiet är avsett för yrkeskonstnärers enstaka projekt som genomförs under 2023–2024. Projektet ska inledas under samma kalenderår som stipendiet har beviljats. Projektstipendium kan också ansökas av en enskild näringsidkare (firma).  

En konstnär eller expert inom konst kan få projektstipendium för internationell mobilitet och samarbete.
  
Projektstipendium kan beviljas bland annat för  

 • materialkostnader  
 • produktionskostnader  
 • arbetskostnader
 • resekostnader.  

Du kan ansöka projektstipendium med bara en ansökan. Välj den konstart som projektet huvudsakligen handlar om. Om projektet förenar olika konstarter så att det inte faller inom någon etablerad konstart, ansök stipendiet inom multikonst. Stipendium kan ansökas också för arbete eller projekt inom barnkultur.  

Stipendium beviljas inte:  

 • för att avlägga grundexamen  
 • till hobbykonstnärer eller för hobbybaserade projekt  
 • projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.  

De beviljade stipendierna är minst 2 500 euro. 

Om projektet innehåller konstnärligt arbete som ska täckas av stipendiet, ange tiden som du ansöker för arbetet i månader. Det beräknade stipendiebeloppet är 2 000 euro/månad.

Tidigare bidragsbeslut finns på Taikes webbplats under Beviljade stipendier och bidrag.  

Bedömningskriterier

Stipendiebesluten baserar sig på bedömning, inbördes jämförelse och helhetsbedömning av ansökningarna. För bedömningen av ansökningarna används följande kriterier:

Arbets- och projektstipendier  

Sökandes tidigare konstnärliga meriter

 • Är sökande professionell? Är arbetsgruppens medlemmar professionella?  
 • Vilka är sökandes tidigare konstnärliga kvalifikationer?  
 • Hur trovärdig är sökande inom sin konstart?  

Arbetsstipendier  

Arbetsplanens kvalitet

 • Är den konstnärliga idén i arbetsplanen tydlig och stark?  
 • Är arbetet långsiktigt, välplanerat och genomförbart?  
 • Inbegriper arbetsplanen professionell utveckling, nya idéer eller verksamhetssätt?  

Projektstipendier  

Projektets kvalitet och genomslag 

 • Är projektplanen och målen i den intressanta?
 • Hur hög kvalitet har projektets konstnärliga innehåll?  
 • Hur främjar projektet förståelsen av och debatten om konst?  
 • Vilken genomslagskraft har projektet regionalt, nationellt eller internationellt?  
 • Vilka idéer och arbetssätt erbjuder projektet konstfältet, konstnärerna och publiken?  
 •  Vilka samarbetsparter har projektet?  
 • Hur realistiska är projektets planerade metoder?  

Projektets budget

 • Hur realistisk är projektets budget?  
 • Hur nödvändigt är stipendiet för projektet?   
 • Står det ansökta stipendiet i proportion till projektets innehåll och omfattning?  
 • Vilken övrig finansiering har projektet?   

När sökande är en arbetsgrupp

 • Ansökan görs av arbetsgruppens kontaktperson som i ansökan uppger arbetsgruppens övriga medlemmar.  
 • Kontaktpersonen bifogar till ansökan en kort redogörelse över alla medlemmars konstnärliga verksamhet.  
 • Varje arbetsgruppsmedlem är ansvarig för stipendiets användning och redovisning. Arbetsgruppens kontaktperson ansvarar för att redovisningen lämnas in inom utsatt tid.  

I besluten beaktas sökandenas regionala fördelning, språk och tillgängliga anslag. Därtill beaktas jämlikhet och likabehandling. Stipendierna är behovsprövade och det finns ingen subjektiv rätt till dem, fastän alla bedömningskriterier uppfylls.

Allmänna villkor

 • Stipendier beviljade av andra instanser beaktas i stipendiebesluten.
 • Nytt stipendium beviljas inte om stipendium beviljat tidigare för samma ändamål är oanvänt.
 • Stipendiemottagaren ska göra en skriftlig redovisning och beräkning (projektstipendium) över stipendiets användning efter stipendieperiodens slut.
 • Stipendiemottagaren får inte överföra ett personligt eller arbetsgruppens stipendium till ett företags- eller sammanslutningskonto.  

Arbetsstipendiemottagaren bör teckna en personlig pensions- och olycksfallsförsäkring. Försäkringsskyldigheten gäller också mottagare av projektstipendium om de arbetar med stipendiefinansiering kontinuerligt i minst 4 månader. Försäkringen måste ansökas inom tre månader efter att stipendiet har utbetalats. Ansökan lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Närmare information finns på adressen www.mela.fi/sv/.

Vad ska bifogas

Obligatorisk bilaga är konstnärens meritförteckning och i arbetsgruppsansökan en sammanfattning av arbetsgruppsmedlemmarnas meritförteckningar.  

Därtill kan du vid behov bifoga högst två andra bilagor som är väsentliga för ansökan. Bilagans innehåll ska framgå i dess namn. En bilaga kan vara högst 4 MB.  

Sökande inom visuella områden ska dessutom till sin ansökan bifoga 1–5 bilder på verk som en PDF-fil (max. 4 MB). Ange verkens namn, teknik, storlek och årtal. Filer som innehåller rörlig bild kan inte skickas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats i ansökan.  
Bilagorna kan inte skickas via e-post.   
Sökande ansvarar för att bilagorna innehåller de uppgifter som krävs i utlysningen.

Stipendium kan inte beviljas om

 • ansökan anlänt för sent. Ansökningarna ska vara framme hos Taike på sista ansökningsdagen kl. 16.00.
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte inlämnats trots Taikes begäran om komplettering).  
 • sökande inte inom utsatt tid har gjort en skriftlig redovisning över tidigare stipendier beviljade av Centret för konstfrämjande.  

På besluten tillämpas lagen (657/2012) och förordningen (727/2012) om Centret för konstfrämjande, statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003). Centret för konstfrämjande övervakar statsunderstödens användning och har rätt att vid behov kontrollera mottagarens ekonomi och verksamhet.  

Ansökan   

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.  

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslut

Beslutet meddelas skriftligt fram till slutet av maj. Du får ett meddelande per e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppostkorg. Det är på ditt ansvar att följa e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Ansökan som du skickar till Taike är ett offentligt myndighetsdokument och enligt lagen har alla rätt att få information om det (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Exempelvis medierepresentanter kan be att få se ansökan. Taike överlämnar inte sekretessbelagd information. Personliga uppgifter, exempelvis kontaktinformation samt uppgifter om hälsotillstånd och ekonomisk situation, är alltid sekretessbelagda. Arbetsplanerna är sekretessbelagda i den utsträckning de innehåller uppgifter som betraktas som affärshemligheter, exempelvis konstnärliga idéer.

Ytterligare information

tfn 0295 330 700  
[email protected]