Taustakuva

Nyland

© Stefano Corso
Senast ändrad: 29.08.2016

Nyland

I Nyland finns ett av Taikes regionala expertorgan, Nylands konstkommission. Kommissionen beslutar om Taikes regionala stipendier och barnkulturstipendier inom sin region och fördelar årligen Nyland konstpris.

Taikes länskonstnärer är också verksamma inom projekt för konstfrämjande i Nyland.

Se kontaktuppgifter till kundtjänsten till höger.

Personalens kontaktuppgifter hittar du genom personsök.

Senast ändrad: 02.07.2019
Taike stöder konst i den byggda miljön med 285 000 euroaike stöder konst i den byggda miljön med 285 000 euro

Centret för konstfrämjande har fördelat 285 000 euro i bidrag till nya konstprojekt som följer enprocentsprincipen. Bidragen stöder nio projekt på olika håll i Finland. Konsten förstärker den...

Läs mer

Nylands arbets-, projekt- och barnkulturstipendier för 2019

Nylands konstkommission har fördelat arbets- och projektstipendier uppgående till totalt 631 000 euro. 37 konstnärer fick arbetsstipendium. Antalet sökande var 464. Projektstipendium beviljades...

Läs mer

Finlands första länskonstnär i outsiderkonst inledde arbetet

Etnomusikolog, FM Esa Vienamo har valts till länskonstnär i outsiderkonst. I sitt arbete ska länskonstnären i outsiderkonst främja outsiderkonstnärers möjligheter att utöva sin konst, förstärka...

Läs mer

Taike fördelade 2,3 miljoner euro i festivalbidrag

Bidrag beviljades till 105 konst- och kulturfestivaler. Antalet sökande var 164.

Läs mer

Flest konstnärspensioner beviljades inom visuell konst

Centret för konstfrämjande (Taike) fördelade 58 extra konstnärspensioner.

Läs mer

Konstrådet: Finansieringen av konst och kultur bör höjas till en procent av statsbudgeten

Finansieringen av konst och kultur bör motsvara områdets samhälleliga effekter, de diversifierade verksamhetsformerna samt satsningarna på utbildning.

Läs mer

Taike fördelade 9,6 miljoner euro i verksamhetsbidrag till olika konstarter

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat verksamhetsbidrag på totalt 9 605 000 euro. För första gången fördelades också treåriga verksamhetsbidrag till sammanslutningar inom scenkonst. 30...

Läs mer

Taike fördelade sammanlagt 452 000 euro i bidrag för kulturens välfärdsinverkan

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder kulturens välfärdsinverkan med 452 000 euro. Totalt 26 sammanslutningar beviljades bidrag.

Läs mer

691 000 euro till handikapporganisationers kulturverksamhet och kulturens tillgänglighet

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat bidrag för handikapporganisationers kulturverksamhet och för kulturens tillgänglighet. Stödordningens utdelning överfördes till Taike från...

Läs mer

Konstnärskollektiv Kunst fock Nylands konstpris

Nylands konstkommission har belönat konstnärskollektivet Kunst som erkänsla för meriterat och framstående arbete med verksamheten på Galleria Lapinlahti. Kollektivet består av konstnärerna...

Läs mer

Konstrådet har valt nya medlemmar till konstkommissionerna för tvåårsperioden 2019–20

Totalt 74 sakkunnigmedlemmar inleder sin verksamhet i statens sju konstkommissioner från och med början av nästa år. Det finns 13 regionala konstkommissioner och de har sammanlagt 107 medlemmar.

Läs mer

Enkät om konstnärers mobilitet

Barometern utreder formerna för och behoven av konstens och konstutövarnas moblitet.

Läs mer

Taikes stipendier och bidrag kan sökas från 1 oktober

Det har skett vissa förändringar i höstens ansökningsomgång. Taike fördelar för första gången treåriga verksamhetsbidrag för utövande konst. Ansökningstiden för bidrag inom barnkultur har flyttats...

Läs mer

Taike fördelade 304 konstnärsstipendier – en sjättedel gick till unga

Konstkommissionerna har beviljat 304 konstnärsstipendier. Flest stipendier fördelades till professionella konstnärer inom bildkonst, litteratur, musik och scenkonst.

Läs mer

Barnkulturen främjas med 270 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) har beviljat bidrag för barnkultur till 49 sammanslutningar.

Läs mer

Formgivning främjas med 415 000 euro

Centret för konstfrämjande (Taike) stöder formgivningsprojekt med 173 500 euro. Arkitektur- och formgivningskommissionen fördelade stipendier uppgående till totalt 241 500 euro till formgivare och...

Läs mer

Kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin torjuntaan 765 000 euroa

Centret för konstfrämjande (Taike) och kommissionen för mångfald och mobilitet inom konst stöder kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet. De beviljade stipendierna och bidragen uppgår till...

Läs mer

Konstrådet stöder ett tvärkonstnärligt snällprat-projekt

Konstrådet har beviljat ett understöd på 30 000 euro till föreningen Rasmus ry som främjar snällprat i sociala medier och det offentliga rummet.

Läs mer

Taike stöder konstprojekt i den byggda miljön med 285 000 euro

Centret för konstfrämjande har fördelat 285 000 euro i bidrag till projekt som följer enprocentsprincipen för konst. Bidragen stöder 11 konstprojekt.

Läs mer

Nylands konstkommission fördelade stipendier till 130 konstnärer och arbetsgrupper

Nylands konstkommission fördelade totalt 646 000 euro i stipendier. Merparten av beloppet beviljades konstnärer för arbete eller som projektstipendier. Barnkulturen fick bidrag på totalt 132 000 euro.

Läs mer

Kontakt

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6
00531  Helsingfors
Karta

tfn 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi

Vår personal i Helsingfors Senast ändrad: 02.07.2019