Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 2023: Ylimääräinen taiteilijaeläke

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Ylimääräinen taiteilijaeläke on tarkoitettu täydentämään taiteilijan eläketurvaa.

Hakuaika

Päätökset

Päätökset tehdään helmikuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Ylimääräinen taiteilijaeläke on tarkoitettu täydentämään taiteilijan eläketurvaa.

Kenelle

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana yli 60-vuotialle tai pysyvästi työkyvyttömille, joiden tulot eivät ylitä tulorajaa (vuonna 2023: 3031,88 €/kk).

Kuka päättää

Hakijoiden taiteellista toimintaa arvioivat valtion taidetoimikunnat. Päätökset tekee viraston johtaja esittelystä.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.  

Apurahaa voi hakea verkossa hakuaikana.  

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ammattitaiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Ammattitaiteilija luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito. 

Haettavana ovat 1.1.2024 alkavat eläkkeet. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta viimeistään 31.12.2023. Erityiseksi syyksi katsotaan terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Kuka päättää?

Taidetoimikunnat käsittelevät hakemuksista taiteellista toimintaa koskevat osiot. Taloudelliseen asemaan liittyviä tietoja käsittelevät vain Taiken virkahenkilöt toimikuntakäsittelyn jälkeen. Päätökset tekee viraston johtaja esittelystä. Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies valmistelee asian ja tekee siitä päätösesityksen päätöksentekijälle.

Millä perusteella?

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Eläkkeen myöntämiseen vaikuttavat hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät ansio- ja pääomatulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta.

Eläkkeeseen ei ole subjektiivista oikeutta; eläkkeen myöntäminen perustuu harkintaan, jossa arvioidaan ja vertaillaan hakijoiden taiteellista toimintaa.  Lisäksi päätöksenteossa otetaan huomioon eri taiteenalojen hakemusmäärät sekä jaettavana olevien eläkkeiden rajallinen määrä.

Minkä suuruinen?

Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää valtion talousarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa. Vuodelle 2023 eläkkeitä oli myönnettävänä yhteensä 51 täyttä eläkettä vastaava määrä.

Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2023 täysi eläke on 1 515,94 euroa kuukaudessa ja osaeläke siitä puolet 757,96 euroa. Eläkkeen määrä vuonna 2024 vahvistetaan tammikuussa.

Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän kuukaudessa (1 515,94 euroa vuonna 2023).

Osaeläke voidaan myöntää, jos hakijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän, mutta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella (3 031,88 euroa vuonna 2023).

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät taiteilijaeläkkeen määrän kerrottuna kahdella (yli 3 031,88 euroa vuonna 2023).

Aikaisemmin myönnetty osaeläke voidaan korottaa täydeksi eläkkeeksi eläkkeensaajan hakemuksesta, jos eläkkeensaajan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän (1 515,94 euroa vuonna 2023).

Eläkkeen myöntäminen ja maksaminen

Taike myöntää ylimääräisen taiteilijaeläkkeen. Keva maksaa eläkkeen myöntämisvuoden alusta alkaen kuukausittain. Taike käsittelee eläkkeitä koskevat hakemukset kerran vuodessa.

Myönnettävien uusien eläkkeiden ja korotettavien osaeläkkeiden lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Eläkkeet myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion vuoden 2024 talousarviossa tarkoitukseen määrärahat.

Taiteilijaeläkettä ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).

Päätökset taiteilijaeläkkeistä perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (194/2016) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä (207/2016) ja siihen sovelletaan lakia Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) sekä hallintolakia (434/2003).

Erityisehdot

Taike voi päätöksellään määrätä eläkkeen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun eläkkeen takaisinperittäväksi, jos eläkkeenhakija on eläkehakemuksessa antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on olennaisesti vaikuttanut eläkkeen saantiin.

Mitä liitteisiin?

Toimita pyydetyistä liitteistä kopiot, älä lähetä alkuperäisiä. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. Yhden liitteen enimmäiskoko verkkoasioinnissa on 4 MB.

Kaikille pakolliset liitteet:

 1. Ansioluettelo
 2. Eläkepäätös tai todistus eläkkeen tämänhetkisestä määrästä
 • Jos olet eläkkeellä, liitä hakemukseesi ajantasainen tieto kuukausittaisesta eläkkeen suuruudesta.
 • Jos et vielä saa eläkettä, liitä ajantasainen työeläkeote, jossa on arvio tulevan eläkkeen suuruudesta.
 • Tieto tämänhetkisestä tai tulevasta eläketulosta on pakollinen ja sen puuttuminen estää hakemuksen käsittelyn.

Lähetä nämä liitteet vain, jos kyseinen kohta koskee sinua:

 • Päätös tai selvitys ulkomailta maksettavista eläketuloista.
 • Jos olet alle 60-vuotias ja vetoat pysyvään työkyvyttömyyteen, liitä hakemukseesi tätä koskeva lääkärin B-lausunto.
 • Taike pyytää hakemuksen käsittelyssä tarvittavan verotuspäätöksesi suoraan Verohallinnosta, jos olet antanut tähän suostumuksen hakulomakkeessa. Mikäli et anna tiedonsaantilupaa, liitä hakemukseesi verotustodistus viimeksi toimitetusta verotuksesta.

Taiteelliseen työhön liittyvät liitteet:

 • Visuaalisten alojen, muotoilun ja arkkitehtuurin hakijalta 1–5 teoskuvaa. Mainitse myös teosten tiedot. Video- ja muita liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin hakijan kotisivuille.
 • Voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä.

Hakeminen

Hakulomake on saatavilla verkkoasioinnissa hakuajan alkaessa 1.9. Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti.

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa  

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti.  

Ohjeita verkkoasiointiin  

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.  

Ohjeita hakijalle  

Tieto päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä helmikuun loppuun mennessä. 
Päätöskirjeen liitteenä toimitetaan kaikille hakijoille tieto myönteisen päätöksen saajista. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Jos haet taiteilijaeläkettä paperilomakkeella, saat päätöksen liitteineen postin jakeluaikataulun mukaan, kun päätökset ovat valmistuneet.

Taikeen lähettämäsi hakemus on viranomaisen julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Henkilön yksityisyyteen liittyvät asiat, esimerkiksi yhteystiedot sekä terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat, ovat aina salassa pidettäviä. Taike ei julkaise eläkkeen saajia omilla verkkosivuillaan tietosuojasyistä.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu 
p. 0295 330 700 
[email protected]