Utlysning

Utlysning 2023: Extra konstnärspension

Extra konstnärspension kan beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. Extra konstnärspension är avsedd att komplettera konstnärens pensionsskydd.

Ansökningstid

Beslut

Beslut om bidragen fattas senast i slutet av februari.

För vad

Extra konstnärspension är avsedd att komplettera konstnärens pensionsskydd.

För vem

Extra konstnärspension kan beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär till personer över 60 år eller till permanent arbetsoförmögna personer vars inkomst inte överstiger inkomstgränsen (år 2023: 3031,88 €/mån.).

Vem fattar beslut

De sökandes konstnärliga verksamhet bedöms av statens konstkommissioner. Besluten fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning.

Ansökan

Vi förutsätter att den sökande har läst utlysningen noga innan ansökan fylls i.

Ansökningstiden går ut den sista ansökningsdagen kl. 16.00. Detta är den absoluta tidpunkten när ansökan senast måste vara framme hos Taike.  

Man kan ansöka om pensionen i e-tjänsten under ansökningstiden.  

Centret för konstfrämjande förutsätter att den sökande har läst utlysningen noga innan ansökan fylls i.

För vem?

Extra konstnärspension kan beviljas till yrkeskonstnärer som bor eller har bott permanent i Finland.

En yrkeskonstnär skapar, uppför eller tolkar konst som sin huvud- eller bisyssla. En yrkeskonstnär har en utbildning inom någon konstart eller yrkeskunskap inom konstarten anskaffad på något annat sätt.

Pensionen man ansöker om nu börjar den 1 januari 2024. Pension kan inte utan särskilt skäl beviljas en person som inte har fyllt 60 år senast den 31 december 2023. Som särskilt skäl betraktas bestående arbetsoförmåga beroende på hälsotillstånd.

Vem fattar beslut?

Konstkommissionerna behandlar de delar av ansökningarna som gäller konstnärlig verksamhet. Information om ekonomisk status behandlas endast av Taikes tjänstepersoner efter kommissionens behandling. Besluten fattas av ämbetsverkets direktör på föredragning. Föredragning är ett sätt för beslutsfattande inom offentlig förvaltning, där ämbetsmannen som är föredragande bereder ärendet och gör ett beslutsförslag för beslutsfattaren.

På vilka kriterier?

Extra konstnärspension kan beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande eller återgivande konstnär. Pensionens beviljande påverkas av den sökandes pensions- och andra regelbundna löne- och kapitalinkomster, med undantag för folkpension, fastställda i beskattningen.

Det finns ingen subjektiv rätt till pensionen; den är behovsprövad och vid beviljandet bedöms och jämförs de sökandes konstnärliga verksamhet. Därtill beaktas antalet ansökningar inom olika konstarter samt den begränsade mängden pensioner som kan fördelas.

Hur mycket?

Extra konstnärspension kan beviljas inom ramen för de anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten. Antalet pensioner som beviljades 2023 motsvarade 51 fulla pensioner.

Pensionen är beskattningsbar inkomst och den beviljas som full pension eller delpension. Full pension år 2023 är 1 515,94 euro i månaden och delpension hälften av det, alltså 757,96 euro. Pensionsbeloppet för 2024 fastställs i januari.

Pensionen kan beviljas som full pension om den sökandes pension och andra regelbundna inkomster, med undantag för folkpension, fastställda i beskattningen är mindre än konstnärspensionens månatliga belopp (1 515,94 euro 2023).

Pensionen kan beviljas som delpension om den sökandes pension och andra regelbundna inkomster, med undantag för folkpension, fastställda i beskattningen överskrider konstnärspensionens belopp, men är mindre är konstnärspensionens belopp multiplicerat med två (3 031,88 euro 2023).

Pension beviljas inte om den sökandes pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag för folkpension, överstiger konstnärspensionens belopp multiplicerat med två (3 031,88 euro år 2023).

Tidigare beviljad delpension kan höjas till full pension på ansökan av pensionsmottagaren om pensions- och andra regelbundna inkomster, med undantag för folkpension, är mindre än konstnärspensionens belopp (1 515,94 euro 2023).

Beviljande och utbetalning av pension

Taike beviljar extra konstnärspension. Keva betalar ut pensionen månatligen från början av året den beviljades. Taike behandlar pensionsansökningar en gång om året.

Antalet nya pensioner och förhöjda delpensioner fastställs årligen i statsbudgeten. Pensionerna beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för 2024.

Konstnärspension kan inte beviljas om

 • ansökan har kommit in för sent. Ansökan ska vara framme hos Taike sista ansökningsdagen kl. 16.00
 • ansökan är bristfällig (nödvändiga uppgifter har inte lämnats in trots Taikes begäran om komplettering).

Besluten om konstnärspension baserar sig på lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) samt undervisnings- och kulturministeriets förordning om extra konstnärspensioner (207/2016) och på den tillämpas lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) samt förvaltningslagen (434/2003).

Särskilda villkor

Taike kan besluta att utbetalningen av pension ska upphöra samt att redan utbetald pension ska återbetalas om den pensionssökande i sin ansökan har gett oriktiga eller vilseledande uppgifter om sådant som väsentligt har påverkat beviljandet av pensionen.

Vad ska bifogas?

Skicka kopior av de begärda bilagorna, inte originalen. Ansökningar och bilagor returneras inte. En bilaga som skickas via e-tjänsten får vara högst 4 MB.

Obligatoriska bilagor för alla:

 1. Meritförteckning
 2. Pensionsbeslut eller intyg om nuvarande pensionsbelopp
 • Om du är pensionerad ska du bifoga ett aktuellt intyg om månatligt pensionsbelopp.
 • Om du ännu inte får pension ska du bifoga ett aktuellt arbetspensionsutdrag med en uppskattning av framtida pensionsbelopp.
 • Uppgifter om nuvarande eller framtida pensionsinkomst är obligatoriska och om de saknas kan ansökan inte behandlas.

Skicka dessa bilagor endast om aktuell text gäller dig:

 • Beslut eller utredning om pensionsinkomster från utlandet.
 • Om du är under 60 år och åberopar bestående arbetsoförmåga ska du bifoga B-utlåtande av läkare.
 • Taike begär ditt beskattningsbeslut, som behövs för ansökans behandling, direkt av Skatteförvaltningen, om du har gett ditt samtycke till det i ansökningsformuläret. Om du inte ger ditt samtycke ska du bifoga ett beskattningsintyg för den senaste beskattningen.

Bilagor som rör konstnärligt arbete:

 • Sökande inom visuell konst, formgivning och arkitektur bifogar 1–5 bilder av sina verk. Uppge också uppgifter om verken. Videofiler och andra filer med rörliga bilder kan inte skickas som bilaga. Vi rekommenderar att du anger en länk till din webbplats i ansökan.
 • Om du vill kan du bifoga högst två andra bilagor som är relevanta för din ansökan.

Ansökan

Ansökningsformuläret finns tillgängligt i e-tjänsten när ansökningstiden börjar den 1 september. För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort.

Logga in och fyll i ansökan i e-tjänsten

För att logga in behöver du personliga bankkoder, mobilcertifikat eller personkort.  

Anvisningar för e-tjänsten

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Taikes kundtjänst.

Anvisningar för sökande

Meddelande om beslutet

Alla sökande får ett skriftligt meddelande om beslutet senast i slutet av februari. 
Som en bilaga till beslutsbrevet får alla sökande information om vilka som fått ett positivt beslut. Du får meddelandet via e-post när beslutet finns i e-tjänsten. Kontrollera också din skräppost. Det är ditt ansvar som sökande att bevaka e-postadressen som du har uppgett i ansökan.

Om du ansöker om konstnärspension på pappersblankett får du beslutet med bilagor enligt postens distributionstidtabell när besluten har fattats.

Din ansökan till Taike är en offentlig myndighetshandling som var och en har rätt att ta del av (lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999). Till exempel kan media begära att få se din ansökan. Taike lämnar inte ut konfidentiell information. Uppgifter som rör någons personliga integritet, såsom kontaktuppgifter, hälsotillstånd och ekonomisk situation, är alltid konfidentiella. Taike publicerar inte pensionsmottagare på sin webbplats av dataskyddsskäl.

Mer information

Kundtjänst 
tfn 0295 330 700 
[email protected]