Webropol-kyselytyökalun tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen artikla 30:n mukainen seloste käsittelytoimista.

Rekisterin nimi

Webropolilla kerättävät tiedot

Rekisterinpitäjä

Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Hakaniemenranta 6, 00531 Helsinki
Puhelin: 0295 330 900
Sähköposti: kirjaamo@taike.fi
www.taike.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jyrki Tuohela
Sähköposti: tietosuoja@oph.fi
Puhelin: 029 533 1000 (vaihde)

Käsittelyn tarkoitus

Webropolilla kerättäviä tietoja käsitellään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Ilmoittautumisten kerääminen tapahtumiin.
  • Taiken palveluista ja toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • Palautteen kerääminen Taiken tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.
  • Erilaisten palaute- ja arviointikyselyiden toteuttaminen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Webropol-lomakkeissa voidaan kysyä esimerkiksi seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, yritys/organisaatio, kiinnostuksen kohteet, ruokavalio. Kaikissa kyselyissä ei kysytä henkilötietoja.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa tai rekisterinpitäjän suostumuksella. Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat Henkilötietoja säilytetään toistaiseksi tai niin kauan kuin on tarpeen.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin.

Taiken Webropoliin on pääsy ainoastaan Taiteen edistämiskeskuksen työntekijöillä. Webropolin kautta kerättyjen henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Tiedot on tarvittaessa haettavissa nimettyjen Webropolin pääkäyttäjien toimesta. Webropoliin pääsy on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Taiken Webropol-pääkäyttäjät myöntävät oikeudet Webropolin käyttöön.

Tietolähteet silloin kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä

Ei muita tietolähteitä.

Artikla 15:n mukainen rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]). Taiteen edistämiskeskuksen maksupäätös on tehty diaarinumerolla TKT/3/012/2017. Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Artikla 16:n mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Pyyntö oikaisusta tulee osoittaa rekisterinpitäjän edustajalle (tämän selosteen kohta 1).

Viimeksi muokattu: 10.06.2020

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku