Taike-lupaus asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Asiantuntijuus

Mitä se tarkoittaa?

Taike on taide- ja kulttuurialan asiantuntija- ja palveluvirasto. Vahvuutemme koostuu sekä oman henkilökuntamme että viraston laajan ja tiiviin yhteistyöverkoston monialaisesta asiantuntijuudesta eri puolilla Suomea. Osoitamme asiantuntijuutta tekemällä perusteltuja päätöksiä, toimeenpanemalla niitä ja pitämällä kiinni sovituista linjauksista. Emme pelkää tehdä rohkeita avauksia ja arvostamme uskallusta muuttua ja kokeilla uutta. Siksi olemme sitoutuneet myös pidempiaikaisiin hankkeisiin.

Miten se näkyy?

 • Varmistamme, että kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus nostaa esiin uusia näkökulmia ja puhua kehittämistarpeista. Osallistamme sekä virkamiehiä että läänintaiteilijoita monialaisesti yhteisiin kehittämistehtäviin ja hyödynnämme kaikkien yksilöllistä asiantuntijuutta kunkin alan erityiskysymyksissä.
 • Tunnistamme vertaisarvioijina toimivien asiantuntijatyön ja hyödynnämme sitä avustuspäätösten lisäksi myös taidepolitiikan linjauksissa ja kehittämistyössä.
 • Keräämme säännöllisesti palautetta asiakkailtamme, yhteistyökumppaneiltamme, vertaisarvioijiltamme ja henkilökunnaltamme saadaksemme selville, millaisia vaikutuksia tekemällämme työllä on ollut ja kuinka voisimme edelleen kehittää sitä.
 • Ennakoimalla tulevaa pysymme ajantasalla ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme asiantuntevaa palvelua.
 • Noudatamme laeissa ja asetuksissa julkiselle vallankäytölle määriteltyjä hyvän hallinnon periaatteita.

Arvostus

Mitä se tarkoittaa?

Taike lupaa työskennellä taiteen ja kulttuurin edistämiseksi. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita arvostetaan tiedostamalla, miksi ja kenen eteen työtä Taikessa tehdään. Uskomme, että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kuuleminen ja kohtaaminen sekä luottamus omien työntekijöidemme asiantuntijuuteen lisäävät arvostusta Taikea kohtaan ja vahvistavat kuvaa Taikesta asiantuntija- ja palveluvirastona.

Miten se näkyy?

 • Arvostamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme tekemällä huolellista ja asiantuntevaa työtä taiteen ja kulttuurin edistämiseksi.
 • Osoitamme hyvää asiakaspalveluhenkeä olemalla tavoitettavissa ja neuvomalla eri taiteenalojen kysymyksissä.
 • Kuulemme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme tunteaksemme heidän tilanteensa ja tarpeensa sekä pysyäksemme ajantasalla taidekentän tapahtumista ja sen uusista ilmiöistä.
 • Huomioimme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tekemän työn vaikutukset ja annamme oikein kohdistettua palautetta.
 • Arvostamme taiteen asiantuntijoiden tekemää vertaisarviointityötä huolehtimalla Taiken ja vertaisarvioijien välisestä vuorovaikutuksesta sekä turvaamalla toimikuntien ja lautakuntien jäsenille hyvät työskentelyolosuhteet.

Avoimuus

Mitä se tarkoittaa?

Taike edistää avoimuutta tarjoamalla ajantasaista, asiantuntevaa ja kaikkien saavutettavissaa olevaa tietoa ja neuvontaa. Avoimuus tarkoittaa meille kykyä kuunnella ja vastaanottaa uusia ideoita. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, jotka sisältyvät rakenteisiimme. Toimintatapoihimme kuuluvat selkeät ja yhtenäiset käytännöt, joilla varmistetaan kaikkien yhdenvertainen kohtelu.

Miten se näkyy?

 • Pidämme huolen, että internetsivuillamme ja työntekijöillämme on tarvittava ajantasainen tieto.
 • Edistämme avoimen ja kahdensuuntaisen keskusteluyhteyden kehittymistä varmistamalla, että Taike on helposti lähestyttävä. Huolehdimme, että kanssamme asioivien on helppo löytää tieto siitä, kenen puoleen kääntyä erilaisissa tilanteissa.
 • Perustelemme tekemämme linjaukset ymmärrettävästi. Vertailuperusteet ovat avoimesti kaikkien nähtävillä.
 • Yhdenvertaisuus toteutuu varmistamalla, että apurahojen ja avustusten hakijoilla on yhdenmukaiset ja riittävät tiedot hakuprosessista sekä sillä, että toimikuntien jäsenet vaihtuvat säännöllisin väliajoin. Seuraamme apurahojen ja avustusten jakautumista yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
 • Varmistamme, että vertaisarvioijat tuntevat apurahalainsäädännön, hakemuksiin liittyvät aikataulut ja ohjeistukset sekä Taiken esittämät linjaukset avustusten jaosta. Huolehdimme siitä, että Taiken linjauksista on käyty avointa keskustelua vertaisarvioijien kanssa.
Viimeksi muokattu: 14.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku