Yhdenvertaisuuden edistäminen Taikessa

Kannanotto 18.6.2020

Olemme sitoutuneet Taiteen edistämiskeskuksessa kehittämään yhdenvertaista taiteen ja kulttuurin toimialaa ja purkamaan syvälle juurtuneita rakenteellisen rasismin muotoja. Olemme tietoisia rasismin ja syrjinnän vastaisen työn pitkäjänteisyydestä. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. Tavoitteenamme on, että antirasistinen työote läpileikkaisi kaikkea toimintaamme.

Teemme jatkossa rasismin ja syrjinnän vastaista työtä niin strategisesti visiotyötämme kehittämällä, ydintoiminnassamme kuin työpaikkamme sisälläkin. Toimintamme tavoitteissa korostuu laaja yhteiskunnallinen näkökulma. Työskentelemme taiteen ja kaikkien taiteentekijöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.  

Tunnistamme tarpeen kuulla alan toimijoita avoimemmin yhdenvertaisuuden ja taiteen monimuotoisuuden edistämiseksi. Avoimemman vuoropuhelun takaamiseksi kehitämme omaa asiantuntijuuttamme verkostoitumalla ja käymällä jatkuvaa keskustelua alan toimijoiden kanssa.

Yhdenvertaisuuden edistäminen on keskeinen osa meneillään olevaa visiotyötämme. Tunnistamme taidekentän epätasa-arvoistavia rakenteita ja sitoudumme toiminnassamme purkamaan niitä sekä edistämään aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta kaiken toiminnan läpäisevänä periaatteena. 

Yhdenvertaisuus Taiken ydintoiminnassa

Kaikki Taiken yksilöapurahat ja yhteisöavustukset on tarkoitettu kaikille taidealojen ammattitaiteilijoille ja -yhteisöille taustasta riippumatta.

Lisäksi jaamme yksityisille taiteilijoille apurahoja kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen. Apurahojen tarkoitus on vahvistaa siirtolaistaustaisten ja muihin kulttuurivähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden mahdollisuuksia harjoittaa taiteellista toimintaa. Apurahoilla tuetaan myös erilaisia kulttuurista moninaisuutta, kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja rasisminvastaisuutta edistäviä taidehankkeita.  

Tuemme rasismin ja syrjinnän vastaista työtä myös jakamalla yhteisöille avustuksia kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan. Avustuksilla tuetaan muun muassa siirtolaistaustaisten ja kulttuurivähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa, rasisminvastaisuutta edistävää toimintaa sekä kulttuurivähemmistöjen ja valtaväestön yhteyksien edistämistä. Jaamme avustuksia myös erityisryhmille, esimerkiksi avustuksia vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan.

Yksilöapurahoista päättävien taidetoimikuntien henkilövalinnat perustuvat alan toimijoilta saaduille sadoille ehdotuksille. Taike ja Taideneuvosto ovat pitäneet huolta siitä, että apurahoista päättävissä taidetoimikunnissa on kulttuuriseen ja kielelliseen moninaisuuteen liittyvää asiantuntemusta. Vuonna 2018 Taiken apurahojen hakijoista vieraskielisiä oli kuusi prosenttia ja saajista viisi prosenttia.

Kun taideyhteisöt hakevat toiminta-avustuksia, arvioimme toiminnan laatua kysymällä, miten sukupuolten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja työhyvinvointi toteutuvat. Edellytämme, että yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain vaatimukset. 

Tänä vuonna avustuksia ja apurahoja kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasisminvastaiseen toimintaan on jaettu yhteensä 795 000 euroa 53 yhteisölle ja 33 taiteilijalle tai työryhmälle.

Linkit:

Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan, hakuilmoitus 2019

Kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan myönnetyt avustukset 2020

Apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen, hakuilmoitus 2019

Kulttuurisen moninaisuuden edistämisen myönnetyt apurahat 2020

Taikessa on kehittämisohjelmia, joissa työskentelee erityisasiantuntijoita ja läänintaiteilijoita. Läänintaiteilijoiden projektit ovat suora yhteistyömuoto kentän kanssa. Projekteissa kohdataan monenlaisia taiteilijoita, ryhmiä ja muita asiakkaita suoraan. Ohjelmat edistävät taiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa ja työelämässä sekä kehittävät taiteilijoita työllistäviä rakenteita ja lisäävät työskentelymahdollisuuksia.

Yksi ohjelmista on Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelma, jossa  edistetään ymmärrystä taiteen moninaisuudesta, kulttuurien välistä vuoropuhelua ja taiteilijoiden kansainvälistymistä. Ohjelmassa tehdään yhteistyötä muun muassa pää- ja vähemmistökulttuurien yhteisissä projekteissa ja asiantuntijaryhmissä ja järjestetään rasisminvastaisuutta edistäviä ja vihapuhetta ehkäiseviä taide- ja kulttuuriprojekteja. Tavoitteena on osallistaa eri väestöryhmiä kulttuurin tekijöiksi ja kokijoiksi.

Kehittämisohjelmien esittely: https://www.taike.fi/fi/kehittamisohjelmat

OIemme myös osallistuneet mm. opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistämisen -työryhmään (https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM002%3A00%2F2020) sekä Maahanmuuttoasioita koskevaan työryhmään (https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-613-3).

Taike yhdenvertaisena työpaikkana

Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus sisältyvät myös Taike-organisaation tavoitteisiin ja rakenteisiin. Nykyinen, lakisääteinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme on voimassa vuoden 2020 loppuun. Suunnitelma päivitetään vuosittain. Suunnitelmassamme sanotaan muun muassa näin: Taikessa moninaisuus nähdään rikkautena ja työyhteisöä vahvistavana tekijänä. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö on kaikkien sen jäsenten oikeus ja velvollisuus. Taiteen edistämiskeskus ei hyväksy missään muodossa epäasiallista kohtelua, syrjintää eikä häirintää.

Osallistuimme vuonna 2018 Avaus-hankkeeseen, jonka selvityksessä tutkittiin valmiuttamme rekrytoida ulkomaalaisia taiteilijoita. Lisäksi job shadowing -havainnoinnissa tutkittiin, miten huomioimme kulttuurista moninaisuutta. Etsimme uusia keinoja sisäistää yhdenvertaisuustyön jokapäiväiseksi kehittämisotteeksi.

Yksi niistä on Taiken yhdenvertaisuuskerho, joka on työntekijöistämme koostuva itseohjautuva Taiken sisäinen kriittinen ääni. Se on alusta, jossa puimme Taiken yhdenvertaisuuteen liittyviä rakenteita, sparraamme kollegoitamme ja teemme yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyviä kehittämisehdotuksia johdolle.

Taiken rekrytoinneissa on otettu huomioon moninaisuus ja vähemmistöt. Tällä hetkellä läänintaiteilijoina toimii saamelaiskulttuurin läänintaiteilija, kaupunkisaamelaisuuden läänintaiteilija, outsider-taiteen läänintaiteilija sekä kulttuurisen moninaisuuden läänintaiteilija, joka on romanikulttuurin asiantuntija.

Kehittämistarpeita

Tunnistamme omassa toiminnassamme kehittämistarpeita. Taiken toiminta perustuu avoimuudelle ja luottamukselle. Arvojemme mukaisesti pyrimme jatkossa kehittämään Taiken toimintaa selkeäksi, läpinäkyväksi ja yhdenvertaiseksi.

Lisäämme vuoropuhelua laajan taidekentän kanssa moninaisuuden lisäämiseksi ja kaikkien äänten kuulumisen edistämiseksi. Kehitämme viestintämme saavutettavuutta käännöstyötä lisäämällä ja olemalla mukana valtion uuden valtionavustusjärjestelmän valmistelussa ja käyttöönotossa. Tuleva järjestelmä on saavutettavampi, sujuvampi ja myös kolmikielisyys mahdollistuu nykyistä paremmin. Tunnistamme myös, että esimerkiksi apuraha- ja avustushakemuksia arvioitaessa moninaisuutta ja erityisryhmien täsmäasiantuntijuutta on lisättävä.

Tavoitteenamme on tunnistaa taide- ja kulttuurialojen marginaaliryhmät ja heidän tarpeensa sekä luoda toimintamalleja heidän saamisekseen osaksi taidekenttää. Opettelemme näkemään esteitä tunnustaa ja tunnistaa taiteilijan ansioituneisuus voidaksemme huomioida paremmin ammatillisuuden moninaisuuksia. Henkilöstön palkkaamisessa Taike voisi käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi anonyymiä rekrytointia.

Olemme tietoisia rasismin ja syrjinnän vastaisen työn pitkäjänteisyydestä. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. Tavoitteenamme on, että antirasistinen työote läpileikkaisi kaikkea toimintaamme. 

Yhteydenotot

Haluamme kannustaa taidealan toimijoita avoimeen vuoropuheluun kanssamme. Voitte ottaa meihin yhteyttä yhdenvertaisuusasioissa: johtaja Paula Tuovinen, puh. 040 5838549.

Viimeksi muokattu: 11.03.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku