Beviljat stipendium

Taike fördelade inemot 37 miljoner euro i coronastöd

Centret för konstfrämjande har beviljat 31,7 miljoner euro i coronastipendier och 4,8 miljoner euro i coronabidrag. Stöden riktades till professionella i olika produktionssteg inom konst, kultur och skapande branscher. Totalt 5 761 sökande fick stipendium eller bidrag.
Publiceras

Inom konst och kreativa branscher har svårigheterna under coronatiden drabbat en mycket stor mängd olika yrkesgrupper. Coronastöd beviljades till exceptionellt många sökande. Enligt riksdagens tilläggsbudgetbeslut fästes i denna ansökningsomgång särskild uppmärksamhet vid att stöd skulle inriktas till professionella i olika produktionssteg inom konst och kreativa branscher.

Bidragen uppgick till 8 000 eller 12 000 euro. De fördelades till enskilda näringsidkare och ensamföretagare för företagsverksamhetens kostnader. Stipendierna på 6 000 euro inriktades till konstnärer eller aktörer inom kreativa branscher för deras professionella arbete. Bidrag beviljades till 464 sökande och stipendium till 5 297 konstnärer och professionella inom kreativa branscher. Besluten grundade sig på bedömningskriterierna i utlysningen.

Stipendier och bidrag kunde ansökas i juni. Taike fick 6 570 ansökningar.

Anslaget för coronastöd ingick i tilläggsbudgeten som riksdagen godkände i maj. En del av anslaget i tilläggsbudgeten blev oanvänt. Taike meddelar senare hur det ska inriktas för återhämtning från coronatiden. Fastän samhället just nu tycks öppnas långsamt upp igen, kommer coronapandemin att påverka konstens och den kreativa branschens strukturer och verksamhetsförutsättningar en lång tid framöver.

Närmare information: Henri Terho, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 330 901

Du kan läsa listan över stödmottagare .