Blogg

ESF+-ansökningsomgång avgjordes i slutet av året – vad händer härnäst?

I den första ESF+-utlysningen inom temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen visade högskolorna sin styrka. Många mindre aktörer blev utan finansiering, och det finns en förståelig besvikelse på konst- och kulturfältet. Mindre aktörer bör söka finansiering i nästa omgång, men det är viktigt att satsa mer på samarbete, skriver Sofia-Charlotta Kakko.
Graafisia hahmoja violetilla taustalla. Teksti: Luova verkko, Taiteen edistämiskeskus, Euroopan unionin osarahoittama.
Logo: Medfinansieras av Europeiska unionen

Den första ansökningsomgången genomfördes i mars–maj 2023. Mängden och mångfalden av kreatörer som deltog i utlysningen var glädjande. Över 80 ansökningar lämnades in och nio projekt valdes ut för finansiering under hösten.

Finansieringen stöder projekt som svarar mot de kompetensbehov som uppstår inom de kreativa branscherna när arbetslivet förändras. Projekten ska stärka den kreativa ekonomin eller främja konstens, kulturens och den kreativa branschens kompetens och samarbete med andra branscher.

Den här gången gick det särskilt bra för yrkeshögskolorna, som är involverade i alla utvalda projekt. Många mindre aktörer från de kreativa branscherna deltog också i utlysningen, och några av dem är involverade i tre av de finansierade grupprojekten.

Men varför var det så många mindre aktörer inom konst, kultur och den kreativa branschen som blev utan finansiering?

ESF+ är kanske inte den mest välbekanta finansieringskällan för kreatörer. Det är viktigt att veta att ESF+-finansiering inte beviljas om ansökan inte uppfyller de angivna kriterierna i tillräcklig utsträckning. Det innebär ofta att projektidén från första början måste formuleras utifrån dessa kriterier, vilket kan skapa förvirring till en början.

Urvalskriterierna delas in i två kategorier: allmänna och målspecifika. Ett projekt måste först uppfylla alla de allmänna urvalskriterierna för att kunna gå vidare till bedömning och poängsättning av de målspecifika urvalskriterierna. Poängsättningskategorierna anges i utlysningen, så det är viktigt att läsa den noggrant.

Nästa utlysning är planerad till årsskiftet 2024–2025. Temats ledningsgrupp skissar fortfarande på detaljerna i utlysningen. Nästa utlysning kan alltså ha en mer specifik inriktning eller innehålla avgränsningar som inte är kända ännu.

Vad som är känt är att man försöker göra den kommande utlysningen mångsidigare så att fler mindre aktörer inom konst, kultur och den kreativa branschen ska kunna få finansiering.

Perspektiv på framgång från första omgången

Hur bör man förbereda sig inför nästa utlysning? Vi har tillsammans med temats finansiär, NTM-centralen i Tavastland, gått igenom första ansökningsomgången och sammanfattat vad man särskilt bör tänka på.

Riksomfattande täckning 

I ESF+-projekt utvecklar man lösningar som svarar mot ett identifierat behov inom branschen och som gynnar hela branschen. Riksomfattande täckning innebär att personerna i målgruppen kan delta i projektets verksamhet i stor utsträckning över hela Finland och dra nytta av projektets resultat.

Den riksomfattande täckningen ska synas i verksamheten redan i projektstadiet. Det räcker alltså inte att utforma verksamhetsmodeller i större skala först i slutet av projektet.

En riksomfattande genomslagskraft uppnås bäst genom grupprojekt som involverar flera aktörer. Ett projekt av en enda aktör, till exempel ett mikroföretag eller en enskild person, kan sällan tillgodose ett stort riksomfattande utvecklingsbehov. Nätverkande och deltagande i en utlysning med ett brett nätverk ger bättre möjligheter till detta.

Behovsorientering 

Vilket problem kommer projektet att förändra om det genomförs? Projektet måste utgå från ett verkligt behov som identifierats i branschen.

Den sökande ska kunna visa hur behovet har identifierats, till exempel genom enkäter, utredningar eller andra uppgifter som den sökande har samlat in.

Behovet måste dock vara verkligt, inte till exempel en tjänst som den sökande utvecklat tidigare och som väntar på köpare. Om projektet erbjuder kostnadsfria tjänster som tidigare erbjudits mot avgift kan konkurrensen snedvridas.

Genomslagskraft 

Verksamhetens genomslagskraft är ett viktigt genomgående tema från projektplanering till genomförande och spridning av resultat. Det är viktigt att fundera över vem som behöver den information som tas fram genom projektet och hur den ska spridas.

Det är också viktigt att beskriva hur man ska säkerställa spridning av resultat och god praxis samt deras användbarhet även efter att projektet har avslutats. Att bara publicera resultaten online efter projektets slut räcker inte.

Ökad sysselsättning 

Att främja sysselsättningen innebär att förbättra sysselsättningen och sysselsättningsläget i branschen genom strukturella reformer. Den förbättrade sysselsättningen som projektet resulterar i bör vara varaktig och kontinuerlig – det räcker alltså inte att exempelvis konstnärer eller kulturarbetare anställs endast under projekttiden.

Kompetensutveckling 

Det är viktigt att identifiera de kompetenser som underlättar sysselsättningen eller ökar affärsverksamheten inom konst, kultur eller den kreativa branschen eller stärker den kreativa ekonomin. Utvecklas människors kompetens i branschen bäst genom utbildning, samarbete eller kunskapsinhämtning?

Utvecklingsarbete i relation till kärnverksamheten 

ESF+-finansieringen är avsedd för utvecklingsverksamhet och beviljas inte för den sökandes kärnverksamhet.

Projektverksamheten får dock inte förhindra fortsatt kärnverksamhet. Om alla anställda övergår till att arbeta med projektet, hur kan kärnverksamheten fortsätta under projektet?

Finansieringskrav 

ESF+-finansieringen är retroaktiv, vilket innebär att man ansöker om utbetalning av finansieringen först i efterhand, till exempel tre gånger per år utifrån hur mycket pengar som har använts. Kassaflödet från kärnverksamheten bidrar då till att driva projektet.

Finansiären granskar organisationernas ekonomi för att se om den sökande kan klara av ett projekt som finansieras retroaktivt. Till exempel kan en obetald skatteskuld vara ett hinder för att få finansiering.

Delad projektkompetens genom grupprojekt

Projekten i den första omgången återspeglade högskolornas försprång när det gäller projektkompetens. Högskolorna känner till ESF+ som finansieringsinstrument och har också bra koll på fältet, erfarenhet av utvecklingsarbete och genomförbara idéer för att stödja tillväxten inom de kreativa branscherna och diversifiera näringsstrukturen.

I den första utlysningen sökte yrkeshögskolorna finansiering främst sinsemellan och aktörer inom konst, kultur och den kreativa branschen sinsemellan. Många aktörer inom de kreativa branscherna sökte också finansiering på egen hand. I tre av de projekt som nu finansieras ingår å andra sidan både yrkeshögskolor och mindre aktörer inom de kreativa branscherna.

För många mindre aktörer kan det vara värdefullt att delta i ett grupprojekt tillsammans med en mer erfaren projektaktör. Den mer erfarna aktören kan då styra projektplaneringsprocessen vid behov. I nästa ansökningsomgång uppmuntras de sökande också att samarbeta i större utsträckning.

Samarbetet öppnar upp för möjligheter som den sökande kanske inte kan genomföra på egen hand. Det är till exempel viktigt att fundera över vem som ska fortsätta att tillhandahålla utbildning som stärker kompetensen eller främjar sysselsättningen efter projektets slut om det inte finns någon utbildningsorganisation inblandad.

I grupprojekt är det mycket viktigt att de sökande förstår helheten i det de skapar tillsammans. Det förutsätter ett smidigt samarbete och rutiner mellan gruppens initiativtagare som möjliggör utbyte och delning av information. Ansökningarna bör vara samstämmiga, med undantag för avsnitten om budget och egna ansvarsområden.

Stöd för att hitta samarbetspartner

Under 2024 anordnar Kreativt nät evenemang där kreatörer kan hitta nya samarbetspartner och tillsammans utveckla projektidéer. Man kan också använda vår LinkedIn-grupp för att hitta projektpartner.

Workshopparna Från idé till projekt får en fortsättning på evenemangen för de kreativa branscherna, där vi gärna ställer upp på begäran. Under början av året ger vi ut Från idé till projekt-kort som stöd för projektplaneringen och sammanställer användbar information och material på vår webbplats inför kommande utlysning.

När vi vet vilka avgränsningar och kriterier som gäller för nästa utlysning kommer vi att börja sparra nya projektidéer men också sådana som redan deltagit i den första utlysningen och som inte fått tillräckligt med poäng.

Vi kommer också att dela information om de nio projekt som nu startar och de utbildnings-, nätverks- och evenemangsmöjligheter som de erbjuder för kreatörer. Även mindre aktörer kommer alltså att kunna dra nytta av projektresultaten som målgrupp.

Det finns också en hel del överraskningar i beredskap för innevarande år, så håll utkik!