Handlingars offentlighet

Beskrivningen av handlingars offentlighet innehåller information om vilka dokumentuppgifter som finns vid Centret för konstfrämjande (Taike), vilka datahelheter de bildar och med vilka informationssystem de används.

Myndighetens handlingar är offentliga om inte deras offentlighet har begränsats separat genom lag. Var och en har rätt att få information från en offentlig handling. På denna sida finns Centret för konstfrämjandes beskrivning av handlingars offentlighet och hur en begäran om information görs. 

Taike beskriver de informationslager och ärenderegister som centret administrerar i enlighet med 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

Taike är en statsbidragsmyndighet som beviljar stipendier och bidrag. Stipendierna är avsedda för privatpersoner och arbetsgrupper som de bildar. Bidragen är avsedda för registrerade sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, så som organisationer, föreningar, andelslag och företag samt kommuner.

Utöver stasbidragsärenden hanterar Taike också övriga administrativa ärenden i anslutning till sin verksamhet.

Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen  (906/2019)

Rätt att få information från myndighetshandlingar

Myndighetshandlingar är offentliga, om de inte i offentlighetslagen eller annan lag har sekretessbelagts.

Myndighetshandling är en handling utarbetad av myndigheten eller en person anställd vid myndigheten. Det kan också vara en handling som överlämnats till myndigheten för hanteringen av ett ärende eller i anslutning till något annat ärende som ingår i myndighetens verksamhetsområde eller uppgifter.

Du kan ha rätt att få information även från en sekretessbelagd handling, om den aktuella informationen gäller ditt eget ärende eller du är delaktig i ärendet på något annat sätt.

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Information och handlingar på nätet

 • beviljade stipendier och bidrag (från och med 2008)
 • evaluering av den egna verksamheten 
 • följande information från Centret för konstfrämjande kan läsas på nätet:
 • publikationer från kommissionerna och forskningsenheten samt andra publikationer
 • stipendiestatistik.

Tekniskt gränssnitt

Uppgifterna i Centret för konstfrämjandes elektroniska ärendehanteringssystem kan in läsas via det tekniska gränssnittet.

Informationsmaterial och dokumentregister

Ärendehanteringssystemet Arkki

Ärenden som inkommit till Centret för konstfrämjande registreras i ärendehanteringssystemet Arkki. Det är en VirastoVahva-lösning för ärendehantering som erbjuds av statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och uppfyller de lagstadgade kraven på ärendehantering och arkivering.

I ärendehanteringssystemet Arkki hanteras andra än statsbidragsärenden som Taike ansvarar för. I Arkki registreras exempelvis varje utlåtande- och utredningsbegäran, upphandlings- och avtalsdokument samt övriga ärenden som Taike mottar och som kräver registrering. Arkki innehåller också protokollen från de statliga och regionala konstkommissionerna och deras utskott samt Taikes administrativa beslut.

Externa handlingar som kommer till Taike och handlingar som utarbetas vid Taike i anslutning till ett ärende sparas i systemet.

Centrala sökkriterier för ärenden i Arkki är följande:

 • ansvarig organisation
 • ansvarig person
 • kontakt: anhängiggörare, deltagare
 • uppgiftsklassens kod
 • ärendets diarienummer
 • ärendets datum från/till
 • ärendets rubrik.

Centrala sökkriterier för handlingar i Arkki är följande:

 • ankomstdatum
 • ansvarig organisation
 • ansvarig person
 • avsändarens referens
 • handlingens rubrik
 • handlingens nummer
 • handlingens datum från/till
 • innehållssökning
 • kontakt: avsändare, mottagare, kopia
 • typ av handling
 • uppgiftsklassens kod
 • uppgiftsklassificering
 • ärendets rubrik.

Övriga informationssystem

Den allmänna förvaltningens informationsmaterial hanteras och sparas i regel i ärendehanteringssystemet Arkki. Därtill hanteras material i följande informationssystem gemensamma för den offentliga förvaltningen:

 • Kieku – ekonomi- och personalförvaltningens huvudsystem 
 • Valtiolle.fi – rekryteringssystem 
 • Handi – hantering av upphandling och inköpsfakturor 
 • M2 – rese- och kostnadshanteringssystem.

Begär information

Om du inte hittar den information du behöver på webbplatsen eller i andra källor kan du be att få den av Taike. Skicka din begäran om information till Taikes registratorskontor.

Informationsbegäran och hanteringen av den registreras i ärendehanteringssystemet Arkki.

Informationsbegäran måste vara tillräckligt specifik så att vi kan utreda vilka handlingar den gäller.

Vid behov hjälper vi dig att rikta din begäran till korrekt handling.

För utlämning av handlingar och informationssökning kan en avgift uppbäras enligt 34 § i offentlighetslagen.

Om handlingen eller informationen som du begärt inte kan utlämnas, har du rätt att få ett överklagbart beslut om saken.

Registratorskontorets kontaktuppgifter

[email protected]

Telefon (växel) 0295 330 900

Centret för konstfrämjande
Hagnäskajen 6
PB 1001, 00531 Helsingfors