Publikation

Konstnärens ställning - Rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden (Sammandrag)

Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer som arbetar på olika konstområden samt deras ställning på arbetsmarknaden.

Typ av publikation

PDF

Författare

Kaija Rensujeff

Utgivare

Centralkommissionen för konst

Publikationstid och -plats

Helsinki 2003

ISBN

952-5253-47-3

Tutkimuksen tavoitteena on siis kartoittaa eri taiteenaloilla toimivien taiteilijoiden tulotasoa, tulolähteitä ja asemaa työmarkkinoilla. Tutkimuksen avulla selvitetään myös julkisen tuen merkitystä sekä taiteilijakunnan rakennetta taiteenaloittain. Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin postikysely, sillä se on ainoa tapa saada tietoa taiteilijoiden moniammatillisen toiminnan laajuudesta, taiteellisesta työstä saaduista tuloista, tulolähteistä ja apurahan merkityksestä.