Publikation

Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä

Selvityksessä etsitään vasta uksia sirkusalan ammatillisen koulutuksen ja työelämän kysymyksiin ammatillisen koulutuksen läpikäyneiden silmin.

Typ av publikation

PDF

Författare

Riikka Åstrand

Utgivare

Taiteen keskustoimikunta

Publikationstid och -plats

Helsinki 2010

ISBN

978-952-5253-80-1

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa sitä, miten sirkusalalle koulutetut ammattilaiset ovat löytäneet töitä ja minkälaisia töitä he tekevät tai haluaisivat tehdä. Raportissa kartoitetaan myös vastaajien näkemyksiä saadun koulutuksen tasosta ja kehittämistarpeista. Työmarkkinatilanteen osalta selvitetään myös sirkusalan taiteellisen työn ja muun sirkusalan työn suhdetta alan ammattilaisten työnkuvassa. Näin pyritään arvioimaan muun muassa sitä, millaiset edellytykset koulutus tarjoaa sille työlle, jota koulutetut käytännössä päätyvät tekemään, tai mitä he haluaisivat tehdä.

Selvityksessä tarkastellaan sirkusalan koulutusta ja työkenttää myös sirkusalan työnantajien näkökulmasta. Sirkusalan työnantajia on Suomessa vielä vähän ja ne ovat keskenään melko erilaisia. Työnantajia haastattelemalla pyritään saamaan tietoa koulutuksen kehittämistarpeista työnantajien näkökulmasta sekä sirkusalan työkentän tulevista muutoksista ja ammattilaisten tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.