Nyhet

Ny bidragsform intresserade sökande

Taikes nya specialbidrag för att främja konst- och kulturverksamhet i glesbygdsområden väckte intresse och lockade sökande som inte tidigare kände till Taikes verksamhet.

Bidragen kunde ansökas i maj-juni. Inom utsatt tid lämnades 261 ansökningar till Taike. Taikes specialsakkunniga Antti Huntus som ansvarade för ansökningsrundan säger att det kom överraskande många ansökningar, för stödformen och också delvis målgruppen var nya för Taike. Ansökningarna fördelade sig glädjande jämt över hela landet. 

”Det stora antalet ansökningar visar att det finns en tydligen efterfrågan på en sådan här bidragsform. Redan under ansökningstiden framkom det att också på den tättbefolkade landsbygden skulle det ha funnits många innehåll och objekt som behöver finansiering”, konstaterar Huntus. 

Syftet med bidraget avsett för sammanslutningar är att förbättra tillgängligheten till kultur och konst och öka invånarnas delaktighet på den glest bebodda landsbygden. Ansökningarna som inkommit behandlas i två steg, så att efter den första bedömningen inbjuds utvalda sökande till ett förhandlingsförfarande.

Besluten om beviljade bidrag fattas inom september.

Två nya anställda inom glesbygdsfinansiering

Specialsakkunnig Susanna Mäki-Oversteyns och planerare Veera Kuure har anställts vid Taike från början av juni. Mäki-Oversteyns har tidigare varit kulturchef i Lappo stad och Kuure kom till Taike från arbets- och näringsbyrån i Lappland.

Taike förbereder den andra ansökningsomgången, som det kommer mer information om under hösten. Totalt 3 000 000 euro används för att genomföra de två ansökningsomgångarna.

Bakgrunden till finansieringen är beslutet från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder att stötta utvecklingen av kulturverksamhet i glesbygdsområden. Arbetsgruppen har i uppgift att stärka livskraften i glesbygderna och bevaka områdenas särskilda frågor. Definitionen av glesbygdsområden baseras på klassificeringen av stads- och landsbygdsområden som administreras av Finlands miljöcentral.

Närmare information: 
Specialsakkunnig Susanna Mäki-Oversteyns, susanna.maki-oversteyns@taike.fi, tfn 029 533 0837