Nyhet

Taike beslutade om fördelningen av anslagen för 2024 mellan olika stödformer

Taikes anslag för 2024 har skurits ner med totalt 1,3 miljoner euro. Vid fördelningen av nedskärningarna har Taike bedömt situationen för de olika konstarterna och stödformerna utifrån ändrat antal ansökningar och uppskattning av behovet av statsunderstöd.

I det budgetbeslut som riksdagen fattade i december fastställdes fördelningen av anslagen mellan åtta olika huvudkategorier. I sitt beslut har Taike nu preciserat fördelningen av anslag mellan olika konstarter och stödformer. Det handlar om anslag på 24,7 miljoner euro, som tidigare beviljades som tipsmedel och nu har överförts direkt till riksdagens budget. Av dessa medel betalas verksamhetsbidrag till olika konstarter, specialbidrag, projektstipendier och så kallade tematiska bidrag. 

De anslagsbeslut som nu fattats gäller alla stödformer som utlystes hösten 2023. Anslagen för till exempel konstnärsstipendier, bildkonstens visningsstipendier, biblioteksstipendier och extra konstnärspensioner drabbas inte av nedskärningar 2024.

– I sitt beslut säkrar Taike konstsammanslutningarnas fleråriga verksamhetsbidrag för att säkerställa konstfältets kontinuitet. Samtidigt är målet att inom alla konstarter säkra förnyelse och framväxt av nya aktörer, säger Taikes direktör Kaisa Rönkkö

Utöver de fleråriga verksamhetsbidragen beslutade Taike att bibehålla eller öka vissa anslag. Det gäller bland annat anslagen för mediekonst, litteratur och konstjournalistik samt för multikonst där olika konstarter kombineras. Av de tematiska stödformerna ligger anslagen för Taikes residensbidrag samt för kulturell mångfald och antirasism kvar på 2023 års nivå.

Taikes priser, regionala stipendier, formgivning, serie- och illustrationskonst, fotokonst, kulturtidskrifter och webbpublikationer drabbas av nedskärningarna mer än genomsnittet. Den genomsnittliga nedskärningen för dessa är cirka 10 procent. 

De största enskilda förändringarna gäller mediekonst, vars stöd ökar med 10 procent, och formgivning, vars anslag minskar med 17 procent. 

De beslut som Taike fattat baseras på långsiktiga förändringar i antalet ansökningar och på Taikes uppskattning av behovet av statsunderstöd. I sin förändrade budgetstruktur har Taike bättre kunnat bedöma balansen mellan konstarterna och försökt stärka konstarternas jämlika ställning som en del av sin finansieringsmix. Särskilt för projektstipendier är målet är att uppnå liknande andelar positiva beslut i förhållande till antalet ansökningar inom de olika konstarterna. Taike minskade anslaget för regionala stipendier eftersom de delvis överlappar med Taikes andra stödformer.  

Statsunderstöd för främjande av konst och kultur 2024 (2023)    

Dessutom beviljar Taike konstnärsstipendier, biblioteksstipendier och visningsstipendier för bildkonst.

Arkitektur 62 000 € (65 000 €)
Filmkonst 663 000 € (700 000 €)
Litteratur 348 000 € (338 000 €)
Bildkonst 2 150 000 € (2 164 000 €)
Mediekonst 330 000 € (300 000 €)
Multikonst 205 000 € (165 000 €)
Formgivning 480 000 € (576 000 €)
Musik 2 540 000 € (2 651 000 €)
Serie- och illustrationskonst 240 000 € (282 000 €)
Cirkuskonst 1 150 000 € (1 285 000 €)
Konstjournalistik 30 000 € (30 000 €)
Danskonst 3 875 000 € (4 000 000 €)
Teaterkonst 4 759 000 € (4 900 000 €)
Fotokonst 680 000 € (780 000 €)
Regionala stipendier 2 440 000 € (2 800 000 €)
Priser 350 000 € (460 000 €)
Residens 540 000 € (540 000 €)
Kulturtidskrifter och webbpublikationer 800 000 € (885 000 €)
Specialbidrag för barnkultur 510 000 € (542 000 €)
Festivalbidrag 2 123 000 € (2 233 000 €)
Kulturell mångfald och antirasism 683 000 € (683 000 €)
Kulturell välfärd och delaktighet 2 226 000 € (2 382 000 €)
En procent av byggkostnaderna till konst 500 000 € (500 000 €)

Mer information
Kaisa Rönkkö, direktör, [email protected], tfn 0295 330 874
Henri Terho, chef för konststöd, [email protected], tfn 0295 330 901