Hakuilmoitus

Hakuilmoitus 2023: Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Hakuaika

Päätökset

Päätökset tehdään elokuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn.

Kenelle

Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille.

Kuka päättää

Valtion taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Apurahaa voi hakea verkossa hakuaikana. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.
Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Apurahakausi alkaa vuonna 2024. Myönnettävien apurahojen lukumäärät ja pituudet vaihtelevat taiteenaloittain puolivuotisesta viisivuotiseen. 

Ammattitaiteilija luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito. 
 
Taiteen edistämiskeskus suosittaa, että jätät hakemuksen vain yhdelle taiteenalalle. Tee taiteenalavalinta hakemusta täyttäessäsi. Monitaide tarkoittaa useita eri taiteenaloja tavanomaisesta poikkeavalla tavalla yhdistävää toimintaa – ei vakiintuneita taidemuotoja kuten musiikkiteatteria. 

Taiteilijaprofessoriapurahat 

Erityisen ansioituneille taiteilijoille on jaettavana kymmenvuotisia taiteilija-apurahoja, jotka voidaan myöntää myös viisivuotisina. Niiden saajilla on oikeus käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä apurahakauden ajan. 

Taiteilijaprofessoriapurahoja on haettavana seuraavilla taiteenaloilla:

 • arkkitehtuuri
 • esittävät taiteet (tanssi, teatteri, sirkus)
 • kirjallisuus
 • musiikki.

Tietoa arvonimistä

Kuka päättää?

Valtion taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.
Esittelymenettely on julkisessa hallinnossa noudatettava päätöksentekotapa, jossa esittelijänä toimiva virkamies valmistelee asian ja tekee siitä päätösesityksen päätöksentekijälle. 

Mihin tarkoitukseen?

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Taiteilija-apurahaa ei myönnetä ammatilliseen perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai opinnäytetyön tukemiseen.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle, 

 • jolla on samana vuonna valtion tai muu työskentelyapuraha.
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke. 

Minkä suuruinen?

 • Apuraha voidaan myöntää ½, 1, 3 tai 5 vuoden pituisena. Voit hakea samalla hakemuksella kaikkia pituuksia. Sinulle voidaan myöntää vain sen pituinen apuraha, jota olet hakenut. Työsuunnitelman tulee kattaa koko haettu apurahakausi.  
 • Apurahakausi alkaa vuoden alusta. Puolivuotisen apurahakauden voi pyynnöstä aloittaa myös heinäkuussa 2024.  
 • Apurahan suuruus vuonna 2023 on 2080,42 e/kk. 
 • Apuraha maksetaan kuukausittain. 
 • Apurahansaajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus, joka on noin 13–25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksusi määrä perustuu ikääsi sekä MYEL-työtuloosi, joka ilmoitetaan sinulle vakuutuspäätöksessä. Melan sivuilta saat lisätietoa apurahansaajan vakuutusmaksuista.    

Millä perusteella?

Toimikunnat arvioivat kaikki hakemukset. Apurahan myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arviointiperusteita ovat hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta ja työsuunnitelma, jonka tulee kattaa koko haettu apurahakausi. Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja taiteenalakohtaiset apurahakiintiöt. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta, vaikka kaikki arviointiperusteet täyttyisivät.

Hakijan aikaisemmat taiteelliset ansiot

 • Onko hakija ammattilainen? 
 • Onko hakijalla aikaisempaa näyttöä taiteellisesta toiminnasta? 
 • Onko hakija vakuuttava taiteenalansa kentässä? 

Työsuunnitelman laadukkuus

 • Onko työsuunnitelman taiteellinen idea selkeä ja vahva? 
 • Onko työskentely pitkäjänteistä, hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa? 
 • Sisältyykö työsuunnitelmaan ammatillista kehitystä, uusia ideoita tai toimintatapoja? 

Mitä liitteisiin?

 • Taiteilijan ansioluettelo on pakollinen liite. 
 • Voit halutessasi liittää mukaan enintään kaksi muuta hakemuksesi kannalta olennaista liitettä. Liitteen nimestä tulee käydä ilmi sen sisältö. 
 • Yhden liitteen maksimikoko on 4 MB. 
 • Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. 

Visuaalisten alojen hakijoiden tulee liittää lisäksi hakemukseensa 1–5 teoskuvaa yhtenä pdf -tiedostona (enintään 4 MB). Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. Liikkuvaa kuvaa sisältäviä tiedostoja ei voi toimittaa liitteenä. Suosittelemme lisäämään hakemukseen linkin hakijan kotisivuille. 

Yleiset ehdot

 • Apurahan saajan on luovuttava päätoimisesta palkatusta työstä apurahakauden ajaksi, jos myönnetty apuraha on vähintään yhden vuoden pituinen. Apurahakauden aikana voi työskennellä sivutoimisessa palkatussa työssä enintään 10 tuntia viikossa tai 30 % työsopimuksella. Puolivuotisen apurahan saaja voi olla ansiotyössä apurahakauden aikana.  
 • Apurahan saajan on tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä. 
 • Apurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen Melaan. Lisätietoja Melan verkkosivuilla.

Apuraha ei voida myöntää, jos 

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
 • hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä annettuun määräaikaan mennessä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista. 

Päätöksiin sovelletaan lakia (734/1969) ja asetusta (845/1969) valtion taiteilija-apurahoista, lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta, valtionavustuslakia (688/2001), hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on tarvittaessa oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa. 

Hakeminen 

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai henkilökortti. 

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun. 

Lisätietoja taiteilija-apurahasta 
 
Päätös

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä elokuun loppuun mennessä. Saat sähköpostiin viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. 

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähettämäsi hakemus on viranomaisen julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Henkilön yksityisyyteen liittyvät asiat, esimerkiksi yhteystiedot sekä terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat, ovat aina salassa pidettäviä. Työsuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita.

Lisätiedot

p. 0295 330 700 
[email protected]