Publikation

Taikes stöd för främjande av konst och kultur 2017

Centret för konstfrämjandes anslag och stöd 2017

Typ av publikation

PDF

Författare

Centret för konstfrämjande

Utgivare

Taiteen edistämiskeskus

Publikationstid och -plats

Helsinki 2018

  • Centret för konstfrämjandes (Taike) verksamhet består av stipendier och bidrag som beviljas för att stödja konstnärlig och kulturell verksamhet samt utvecklings- och projektverksamhet som mestadels genomförs av länskonstnärerna som arbetar runtom i landet. Dessa två funktioner utgör främjande av konst och kultur.
  • Under 2017 främjade Taike konstnärlig och kulturell verksamhet genom att dela ut stipendier, bidrag och pris uppgående till totalt 35,3 miljoner euro. Jämfört med året innan var ökningen tre procent, det vill säga drygt en miljon euro. Ökningen förklaras främst av en ny stödform som har överförts till Taike samt av regeringens spetsprojekt.
  • Medräknat länskonstnärsarbetet och centrets övriga konstfrämjande användes totalt 37,6 miljoner euro för att främja konst och kultur 2017. Ökningen jämfört med året innan var knappt tre procent.
  • Anslaget som används till att främja konst och kultur kommer från två källor. Ur statens budgetmedel betalas det så kallade lagstadgade stödet (statens konstnärsstipendier, stipendier till författare och översättare, bildkonststipendier). Det övriga behovsprövade stödet betalas ur tipsmedel. Totalt 58 procent av anslaget för främjande av konst och kultur är tipsmedel.
  • Anslagen för de flesta av Taikes bidragsformer var i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Vissa förändringar beror på att anslagen har överförts till ett annat moment. Exempelvis har bidragen för främjande av kulturell mångfald minskat med 19 000 euro, eftersom beloppet har överförts till projektstipendier avsedda för kulturell mångfald. En faktisk ökning har endast skett i bidraget som beviljas inom ramen för Sipiläregeringens spetsprojekt, dvs. utvidgningen av den s.k. procentkonsten. En minskning har däremot skett i den ”egentliga” bidragsformen för procentkonst (en procent av byggkostnaderna till konst).