Nyhet

Ändringar i regionala stipendier och konstnärsstipendier

Regionala stipendier och konstnärsstipendier kan sökas hos Taike 1 mars–3 april 2024. De regionala stipendierna har ändrats något från förra året. Du kan nu ansöka om finansiering för både arbete och kostnader med samma ansökan. Du kan ansöka om stipendium endast med en ansökan och i en region. Möjligheten att ansöka om en tioårig konstnärsprofessur har tagits bort i utlysningen av konstnärsstipendium.

Regionala stipendier

De regionala stipendierna är avsedda för yrkeskonstnärer och konstjournalister samt arbetsgrupper som dessa bildar. 

Tidigare ansökte man om finansiering för arbete och kostnader med separata ansökningar. Nu kan du använda ett och samma formulär för att ansöka om finansiering för kostnader (tidigare projektstipendium) och arbete i upp till sex månader. 

Även arbetsgrupper kan ansöka om regionala stipendier. Samma sökande kan inte ansöka om ett regionalt stipendium med en personlig ansökan och fungera som kontaktperson för en arbetsgrupp. Men den sökande kan vara medlem i andra arbetsgrupper utöver sin personliga ansökan. 

Taike har begränsat antalet personliga ansökningar till en, eftersom antalet ansökningar har ökat snabbt. Att ansöka med ett enda formulär minskar också den sökandes arbetsbörda. 

De regionala konstkommissionerna fattar beslut före utgången av juni. Genom att begränsa antalet ansökningar säkerställs att besluten fattas enligt tidtabell.

Totalt beviljas 2 440 000 euro som regionala stipendier, vilket är 360 000 euro mindre än 2023. De regionala stipendierna skärs ner eftersom de delvis överlappar med Taikes andra stödformer.

Konstnärsstipendier

Konstnärsstipendierna är avsedda för arbete för yrkeskonstnärer inom olika konstarter och för konstjournalister. Längden på stipendieperioderna varierar från sex månader till fem år.

Tidigare var det möjligt att söka konstnärsstipendium separat som en särskilt meriterad konstnärs stipendium för fem eller tio år, då stipendiaten kunde använda titeln konstnärsprofessor. Nu söker man inte en professur separat, utan statens konstkommission kan om den vill tilldela hederstiteln till mottagare av ett femårigt konstnärsstipendium. I denna ansökningsomgång kan sammanlagt fyra femåriga konstnärsprofessurer tilldelas sökande inom bildkonst, multikonst, serie- och illustrationskonst, cirkuskonst, danskonst, teaterkonst eller fotokonst. De tioåriga hederstitlarna utgår. I praktiken har de inte tilldelats på flera år. 

Statens konstkommissioner fattar beslut före utgången av september. Cirka 370 nya konstnärsstipendier kommer att beviljas. Konstnärsstipendierna drabbas inte av några nedskärningar 2024.