Nyhet

Omstruktureringen av konstkommissionerna fortsätter – delta i öppet informationsmöte

Undervisnings- och kulturministeriet och Centret för konstfrämjande har under våren 2024 fortsatt planeringen av omstruktureringen av Taikes konstkommissioner. Det sker mot bakgrund av en extern utvärdering av Taike som publicerades 2021, Ämbetsverk som söker sin form, samråden i anslutning till den samt remissrundorna hösten 2023.

Behovet av förändring har framför allt att göra med de nuvarande kommissionernas arbetsbörda och arbetsfördelning, behovet av flexibilitet i strukturen och hanteringen av allt fler jävssituationer. I bakgrunden har man även studerat internationella modeller för beslutsstrukturer. Förändringen genomförs som en del av den lagstiftningsreform som gäller Centret för konstfrämjande, där Taike och Nationella audiovisuella institutet slås samman.

I den nya kommissionsstrukturen fattas alla på kollegial bedömning baserade beslut som rör konstnärer i ett konst- och kulturråd istället för i de nuvarande kommissionerna. Stipendiebesluten bereds av bedömningspaneler, bestående av medlemmar i en sakkunnigbank, där ansökningar bedöms och sökande jämförs. Sakkunnigbanken ska bestå av cirka 200 medlemmar och panelerna sätts samman för varje enskild utlysning.

Även i den nya strukturen är det viktigt att säkerställa beslutsfattande baserat på kollegial bedömning. Konstnärskollegor kommer också fortsättningsvis att både bedöma och besluta om konstnärernas stipendier.

Delta i informationsmötet

Taike har i maj anordnat tre rundabordssamtal för intressenter och anordnar ett öppet informationsmöte om omstruktureringen måndagen den 17 juni kl. 12.30–13.30. 

Omstruktureringen ska träda i kraft den 1 januari 2026. Du kan följa omstruktureringen på Taikes webbplats (på finska).

Mer information

Chef för konststöd Henri Terho, [email protected], tfn 0295 330 901.